دانلود مقاله تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال

دانلود مقاله تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال

دانلود مقاله تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال

تحلیل پایداری چاه، روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری و دوری از مشکلاتی همچون هرزروی گل حفاری و ریزش دیواره، در حین حفاری و تولید است . شناخت انواع گسیختگی های بوجود آمده در دیواره چاه در تحلیل پایداری، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله تحلیل پایداری چاه نفت، در سازند آسماری (میدان نفتی کوپال)، با استفاده از نرم افزار عددی FLAC اطلاعات بدست آمده از نمودارهای درون چاهی (LOG) تخمین زده شده است . فشار و وزن گل حفاری در آغاز حرکت پلاستیک دیواره چاه و همچنین آغاز گسیختگی برشی در دیواره چاه، برای سازند سنگ آهک مخزن به دست آمده است.
همچنین تحلیل پایداری چاه در امتداد قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر، انجام شده است . آغاز حرکت پلاستیک و گسیختگی برشی در دیواره چاه بر ای مقطع سنگ آهک، بترتیب در فشار گل (MPa 8/23(pcf و ۴۰ (MPa82/31 (pcf4/53 اتفاق می افتد. نتایج نشان می دهد، مقدار حداکثر جابجایی در جهت افقی، در هنگام حفاری در امتداد قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر بترتیب ×10- 55/2 و ۵ ×10-5 ،۶/۱×10-58/5 متر، به دست آمد . بیشترین پایداری چاه در امتداد حفاری قائم است. در شر ایط حفاری افقی، حفاری در امتداد تنش افقی حداقل از پایداری بیشتری برخوردار است. همچنین بررسی ها نشان داد حفاری در امتداد تنش افقی حداقل، کمترین گسیختگی برشی را ایجاد می کند. در نهایت گسیختگی کششی در امتداد تنش افقی حداکثر بوجود می آید.

کلمات کلیدی: پایداری دیواره، مسیر بهینه حفاری، چاه های نفتی، مخزن کوپالFLAC

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: