دانلود مقاله تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود مقاله تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود مقاله تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی کنگان در میدان پارس جنوبی با استفاده از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی

ترکیب آنسامبلی (Ensemble Combination) شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) نوعی از ماشینهای کمیتهای (Committee Machine) است که در این تحقیق، از آن برای تخمین تخلخل موثر سنگ مخزن استفاده گردید. داده های نگارهای پتروفیزیکی چا ههای شماره ۹ و ۱۳ میدان فوق، ۶، ۳٫۱ عظیم پارس جنوبی دربخش های گازی k-1 و k-2 از سازند کنگان جهت مطالعه موردی انتخاب شد. چاه های شمار ه ۳،۱و۱۳ برای آموزش و چاه های شماره ۶ و ۹ برای ارزیابی توان تعمیم شبکه ها بکار رفت.نگارهای صوتی، چگالی، گاما و نوترون، بعنوان ورودی و تخلخل موثر، بعنوان خروجی شبکه ها در نظر گرفته شد.
با انجام یک مرحله طولانی آزمون و خطا، ۵ شبکه سه لایه با الگور یتم آموزشی پس انتشار خطا، که بهترین توان تعمیم را داشتند، برای ساخت ترکیب آنسامبلی انتخاب شدند. بهترین شبکه این مجموعه، شبکه ای با ساختار ۱-۴-۴ میباشد که در مرحله تعمیم، ضریب همبستگی آن ۹۸/۳۸ درصد جذر میانگین مربعات خطای آن ۱/۲۹۳۰ گردید. با استفاده از دو روش میانگین گیری ساده و الگوریتم MSE-OLC 26 ترکیب آنسامبلی ممکن این مجموعه ۵ شبکه ای، ساخته شدند و نتایج آنها با نتایج بهترین شبکه منفرد مقایسه گردید.

کلمات کلیدی: ترکیب آنسامبلی، شبکه های عصبی، تخلخل موثر،، ماشین های کمیته ای، توان تعمیم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: