دانلود مقاله تخمین پارامترهای چاه از روی داده های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی

دانلود مقاله تخمین پارامترهای چاه از روی داده های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی

دانلود مقاله تخمین پارامترهای چاه از روی داده های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی

در این مقاله یکی از روش های بدست آوردن پارامترهای مخزن توسط اینورژن مشترک داده های لاگ و لرزه نگاری بر اساس توانایی شبکه های عصبی مصنوعی را بیان می کنیم. ما از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی جهت یافتن یک عملگر اینورژن با کمک مجموعه اطلاعات چاه و لرزه نگاشت های نزدیک چاه استفاده می نمائیم و نهایتاً اطلاعات لرزه ای را تریس به تریس مستقیماً به پارامترهای چاه به صورت یک پروفیل وسیع برون یابی شده تبدیل می کنیم.
در مقایسه با اینورژنهای متداول که بر اساس تعدادی از عملگرهای تئوری اولیه بودند، این روش جدید است زیرا:

  1. برای پارامترهای چندگانه وارون سازی می کند.
  2. بصورت غیر خطی با درجه بالای پیچیدگی می باشد.

ما ابتدا الگوریتم خود را با داده های مصنوعی تست می کنیم و حساسیت و توانمندی آنرا آنالیز کنیم. سپس داده های لرزه ای واقعی را به دو پروفیل برون یابی شده لاگ صوتی و حجم شیل وارون سازی می کنیم که دومی پارامتر مهمی است و جهت ارزیابی تله های چینه ای کاربرد دارد. اجزای با فرکانس بالای این دو پروفایل از لحاظ مفهوم از آنهایی که در مقطع لرزه ای هستند غنی تر می باشند.

کلمات کلیدی: شبکه های عصبی، اینورژن، لرزه نگاشت، سایزموگرام مصنوعی، نشانگرها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: