دانلود مقاله تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی توسط داده های ۶ Rock Eval

دانلود مقاله تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی توسط داده های ۶ Rock Eval

دانلود مقاله تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی توسط داده های ۶ Rock Eval

هدف از این مطالعه تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی واقع درفروافتادگی دزفول شمالی به کمک داده هایRock Eval 6 می باشد. بدین منظور تعداد ۳۶ نمونه خرده حفاری از چاه شماره ۵ سازند پابده، که در مرکز این میدان واقع شده است، توسط این دستگاه مورد آنالیز قرار گرفت. برای اولین بار به کمک روش های ژئوشیمیائی و مقادیر S2 و TOC ، Tmax حاصل از این روش ها، این سازند به سه زون A, B, C تفکیک گردید که زون B آن با TOC و S2 بالاتر مرتبط با زمان پیشروی دریا، دارای پتانسیل تولید هیدروکربن بیشتری است.
بررسی تغییرات پارامتر S1+S2 دربرابر TOC نیز نشان می دهد که پتانسیل تولیدی این سازند در محدوده فقیر تا خیلی خوب واقع شده، که بطور کلی دارای پتانسیل بالائیست. نمودار تغییرات HI در برابر Tmax نشان می دهد که محتوای کروژن این سازند دارای پراکندگی وسیعی است که عمدتاً دارای کروژن نوع II/ III می باشد. مجموع این مطالعات نشان می دهد که شرایط رسوبگذاری سازند پابده یکنواخت نبوده است.

کلمات کلیدی: سازند پابده، میدان نفتی زیلائی، Rock Eval6محیط رسوبی TOC ،Tmax

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: