دانلود مقاله تعیین فاکتورهای موثر در ایجاد بیماری های مادرزادی قلب در نوزادان

دانلود مقاله تعیین فاکتورهای موثر در ایجاد بیماری های مادرزادی قلب در نوزادان

دانلود مقاله تعیین فاکتورهای موثر در ایجاد بیماری های مادرزادی قلب در نوزادان

بیماری های مادرزادی قلبی(CHD) یکی از علل مهم مرگ در سال اول تولد می باشد و شامل دسته خاصی از بیماریهای قلبی است که از ابتدای تولد وجود دارد و معمولاً به علت تکامل غیرطبیعی ساختمان های طبیعی جنین و با توقف بلوغ این ساختمان ها در مراحل اولیه رویانی ایجاد می گردند. مطالعه حاضر یک تحقیق Case-Control است که به بررسی فاکتورهای موثر در ایجاد بیماری های مادرزادی در نوزادان مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان حضرت معصومه (س) می پردازد.

نمونه مورد پژوهش:تمام نوزادانی که در سال ۹۲ برای اکوکاردیوگرافی آورده شده اند و در اکوکاردیوگرافی تشخیص بیماری مادرزادی قلب گذاشته شده است گروه گواه ما هستند و به مادران آنها پرسشنامه داده می شود و از بین سایرین نوزادان  که برای کاردیوگرافی آورده شده اند و مبتلا به این بیماری نیستند به روش تصادفی تعداد مورد نیاز انتخاب شده و به مادران آنها پرسشنامه داده میشود.

بین سن زیر۲۰ و بالای ۳۵ و ابتلا به CHD در نوزاد ارتباط معنی دار دیده نشد(pv=0.11). بین سابقه خانوادگی بیماری)FHمثبت) و ابتلا به CHD در نوزاد ارتباط دیده شد که از نظر آماری معنی دار بود. (pv<0.001).بین ازدواج خویشاوندی و تولد نوزاد با CHD ارتباط دیده شد که از نظر آماری معنی دار بود. (pv<0.001).بین دیابت مادری و تولد نوزاد با CHD ارتباط دیده شد که از نظر آماری معنی دار بود. (pv=0.004) . بین BMI مادر و تولد نوزاد با CHD ارتباط آماری معنی داری دیده نشد(pv=0.44) . بین مصرف سیگار در ۴۵ روز اول بارداری و ابتلا به CHD در نوزاد ارتباط معنی دار دیده نشد .(pv=0.017) بین بیماریهای روماتولوژی مادری و تولد نوزاد با CHD ارتباط معنی داری دیده نشد (pv=0.40). بین مصرف داروهای ضد تشنج در ۴۵ روز اول بارداری و ابتلا به CHD  در نوزاد یک ارتباط دیده شد که از نظر آماری معنی دار بود (pv=0.002) .بین سطح تحصیلات مادر و ابتلا به CHD در نوزاد یک ارتباط دیده شد که از نظر آماری معنی دار بود(pv>0.001).

مادر با ازدواج فامیلی، سابقه خانوادگی بیماری CHD، سابقه دیابت، مصرف داروی ضد تشنج، عدم مصرف فولیک اسید، بیشتر در معرض ابتلای نوزادش به CHD است اما ارتباطی بین سن مادر، سابقه مصرف سیگار و BMI مادر با ابتلا به CHD  دیده نشد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: