دانلود مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام

دانلود مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام

دانلود مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام

قرن ها است که ایران از نظر تولید بادام در جهان بدون رقیب بوده است، با ورود رقبای جدید در تجارت بین المللی بادام، در صورت عدم وجود کیفیت مناسب در این محصول نمیتوان با آنان رقابت نمود. برای افزایش کیفیت بادام بایستی در خشک کردن و نگهداری آن در انبارها دقت لازم انجام شود. در این تحقیق منحنی های همدمای جذب مغز و پودر بادام در دماهای ۷۵ تعیین شدند، C ٧۵ و همچنین منحنی های تعادلی دفع پودر بادام در دماهای ۳۰ و ۵۵ درجه سانتگیراد و،۳۰،۱۵ که با پدیده پسماند همراه بود. جهت ارائه مدل ریاضی مناسب برای توضیح رفتار تعادلی رطوبت بادام مدلهای بت، گب، اسمیت، ازوین، هالسی و هندرسون مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها مدل گب نسبتاً با دادههای آزمایشگاهی بهترین برازش را نشان داد، همچنین ضرائب ثابت این مدل به صورت تابعی از دما بدست آمد. با استفاده از رابطه ترمودینامیکی کلازیوس-کلاپیرون گرمای ایزواستریک برای حالت جذب و دفع پودر بادام بر حسب مقدار رطوبت آن بدست آمد.

کلمات کلیدی: منحنی رطوبت تعادلی-بادام-گرمای ایزواستریک- پسماند

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: