دانلود مقاله تعیین گروه های سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران

دانلود مقاله تعیین گروه های سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران

دانلود مقاله تعیین گروه های سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران

در این مطالعه به بررسی و شناخت گروه های سنگی مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران پرداخته شده است. برای تعیین گروه های سنگی مخزنی از تلفیق نتایج حاصل از آنالیزهای مغزه ها، مطالعه مقاطع نازک و مطالعه با میکروسکوپ پلاریزان همراه با لاگ های پتروفیزیکی استفاده شد. در توصیف نمونه های مغزه از دیدگاه زمین شناسی تعداد ۱۸۵ نمونه از سازند سروک از عمق ۲۷۷۹ تا ۲۸۵۹٫۹ متری از چاه مورد نظر مورد مطالعه ماکروسکوپی با استفاده از لوپ با بزرگنمایی ۱۰ برابر و مطالعه میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان گردید که در این مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از نمونه های مغزه (Thin section) به منظور مطالعات پتروگرافی و بافت و ساخت رسوبی مورد برر سی قرار گرفت.
با مطالعه میکروسکوپی مقاطع نازک کلیه خصوصیات پتروگرافی که شامل لیتولوژی (آهکی، دلومیتی و…)، نوع آلوکم ها (اسکلتی، غیر اسکلتی) ، بافت، فرایندهای دیاژنز محیط رسوبی، رخساره های میکروسکوپی (میکروفاسیس) مشخص گردید. پس از مطالعه مقاطع از دیدگاه زمین شناسی به مطالعه و بررسی آن ها جهت تشخیص کیفیت مخزنی پرداخته شد و یکی از مهم ترین پارامترهای پتروفیزیکی (تخلخل) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی و مقایسه تخلخل به تراوایی هر بخش از این اینتروال ۵ گروه سنگی مخزنی تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی: سازند سروک، گروه های سنگی مخزن (Rock Type)، تخلخل، تراوایی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: