دانلود مقاله حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD

دانلود مقاله حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD

دانلود مقاله حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD

در مقاطع لرزه ای وجود نوفه های همدوس و غیر همدوس (تصادفی) کیفیت داده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله روشی برای بهبود محتوای اطلاعاتی داده های لرزه ای معرفی شده است که با استفاده از تبدیل SVD و بسط ماتریس داده بر حسب ویژه بردار ها و ویژه مقادیر آن، امکان حذف نوفه را به وجود می آورد. این کار بر روی داده های مصنوعی انجام شده و نتیجه آن برای حالت های مختلفی از بازسازی ماتریس داده نشان داده شده است. نتیجه بهینه عکس تبدیل SVD مقطعی است که در آن هم نوفه های تصادفی و هم نوفه های همدوس به میزان قابل قبولی تضعیف شده اند.

کلمات کلیدی: نوفه همدوس و غیر همدوس، تبدیلSVD ویژه مقدار، ویژه بردار،ویژه تصاویر

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: