دانلود مقاله حل تحلیلی جریان سیال نیوتنی در کانال با سطح مقطع مثلثی

دانلود مقاله حل تحلیلی جریان سیال نیوتنی در کانال با سطح مقطع مثلثی

دانلود مقاله حل تحلیلی جریان سیال نیوتنی در کانال با سطح مقطع مثلثی

در کار حاضر دیدگاه جدیدی برای حل تحلیلی معادله حرکت در کانال با سطح مقطع مثلث ارائه شده است. فرض بر این بوده است که کانال افقی, دارای سطح مقطعی ثابت به شکل مثلث متساوی الاضلاع بوده، جریان کاملا توسعه یافته در حالت پایدار بوده و سیال رفتار نیوتنی داشته است.
پروفایل سرعت جریان توسعه یافته در این حالت، از دو روش بدست آمده است. در ادامه این مطالعه، رابطه میزان دبی جریان در این کانال مثلثی و همچنین تنش روی دیواره کانال در جهت های مختلف محاسبه شده است.

کلمات کلیدی: پروفایل سرعت، کانال مثلثی، دبی جریان، تنش روی دیواره

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: