دانلود مقاله روش های نوین کنترل کیفیت در تعیین میکروارگانیسم ها

دانلود مقاله روش های نوین کنترل کیفیت در تعیین میکروارگانیسم ها

دانلود مقاله روش های نوین کنترل کیفیت در تعیین میکروارگانیسم ها

صنایع غذایی یکی ازبخش های عمده مرتبط با حضور میکروارگانیسم های پاتوژن می باشد. نقص در تعیین پاتوژن می تواند منجر به اثرات مرگبار شود. اگر چه امنیت غذایی بطور عمده بهبود یافته است، اما پیشرفت ها در زمینه اثرات میکروارگانیسم های ناشی از غذای حاصل از آلودگی میکروبی، شیمیایی و توکسین ها در بسیاری از کشورها یکنواخت نیست. بیوتکنولوژی میتواند بطور شگف انگیزی زمان و نیروی انسانی مورد نیاز جهت ردیابی و آشکارسازی و شناسایی میکروب ها را کاهش دهد.
در این مقاله کاربردهای بیوتکنولوژی تشخیصی در زمینه کاوشگرهای ژنی جهت ردیابی میکروب های بیماریزا و واکنش های زنجیره ای پلیمر از آنتی بادی ها در سیستم های خاص تشخیص نورافشانه زیستی برای پایش بهداشت و آلودگی بوسیله میکروب خاص و نیز بیوسنسورها یا حسگرهای زیستی در صنایع غذایی مورد بحث قرارمیگیرد.

کلمات کلیدی: آنتی بادی، بیوتکنولوژی، بیوسنسورها، پاتوژن ها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: