دانلود مقاله شناسایی و توصیف انواع تخلخل در سنگ های کربناته با استفاده از NMR Logging

دانلود مقاله شناسایی و توصیف انواع تخلخل در سنگ های کربناته با استفاده از NMR Logging

دانلود مقاله شناسایی و توصیف انواع تخلخل در سنگ های کربناته با استفاده از NMR Logging

هدف از این مطالعه یافتن الگویی برای تفسیر کیفی انواع فضاهای خالی در کربنات ها بر اساس روش NMR Logging بوده است. در سال های اخیر، تشدید مغناطیسی هسته ای (Nuclear Magnetic Resonance) یا NMR و تصاویر حاصل از آن به عنوان روشی جدید در صنعت نفت معرفی شده است. این روش بر اساس اصول خود در تفسیر شرایط مخزن بسیار کارامد نشان داده شده است. در ارزیابی های معمول سازندها، عموما از لاگ های مقاومت ویژ ه، دانسیته، نوترون، صوتی، نشانگر رس مانند گاما، شناساگرهای مینرالوژیکی مانند Pef … استفاده می شود.
محدودیت های هرکدام باعث می شود استفاده از آنها به تنهایی قابل اعتماد نباشد در حالی NMR مجموع هایی از اطلاعات را ارائه می دهد. اساس روش NMR Logging بر اندازه گیری های هندسه فضاهای خالی و نوع سیال پرکننده آن فضاها استوار است. ارتباط این دو باعث شده NMR روشی منحصر به فرد در تفسیر یک مخزن باشد.

کلمات کلیدی: انواع تخلخل، مخازن کربناته، توصیف مخزن NMR

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: