دانلود مقاله طراحی سیستم تصمیم‌گیری برای مدیریت دمایی ماهواره‌ در حضور عیب عملگرهای مومنتوم سیالی

دانلود مقاله طراحی سیستم تصمیم‌گیری برای مدیریت دمایی ماهواره‌ در حضور عیب عملگرهای مومنتوم سیالی

دانلود مقاله طراحی سیستم تصمیم‌گیری برای مدیریت دمایی ماهواره‌ در حضور عیب عملگرهای مومنتوم سیالی

هدف از این مقاله، طراحی یک سیستم تصمیم‌گیری برای مدیریت دمایی صفحات ماهواره در حضور عیب عملگرها است. مساله تنش‌های حرارتی ناشی از تشعشعات خورشیدی به‌عنوان تهدیدی برای ماموریت ماهواره¬ها محسوب می‌شود. در این مقاله از مکانیزم نوینی که شامل چهار عملگر مومنتوم سیالی برای پایداری وضعیت و انجام ماموریت‌های مختلف ماهواره به‌صورت هرمی در کنار هم قرارگرفته‌اند، استفاده ‌شده است. در این حالت فرض‌شده که صفحات ماهواره در معرض فشار تشعشعات خورشیدی قرار گرفته‌ و برای عملگرهای ماهواره عیب‌های مختلفی پیش ‌آمده است. برای تشخیص و جداسازی عیب هر عملگر، داده‌های قابل ثبت از ماهواره و عملگرها گرفته‌ شده و استخراج ویژگی از این داده‌ها به کمک روش‌های تحلیل افتراق خطی و تحلیل مولفه‌های اصلی انجام‌ شده است.
ارزیابی این روش‌ها توسط ماتریس اطمینان انجام شده و روش k همسایگی نزدیک به‌عنوان روش بهینه برگزیده‌ شده است. برای حل مشکل دمای صفحات، سیستم تصمیم‌گیری طوری طراحی ‌شده که اگر یکی از صفحات به دمای بحرانی برسد، بعد از بررسی وقوع عیب و اتخاذ استراتژی مناسب با چرخش ماهواره صفحه مورد نظر در سایه قرار گیرد. به ‌این ‌ترتیب دمای صفحه با بیشترین دما شروع به کاهش می‌نماید. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که سیستم تصمیم‌گیری طراحی‌شده می‌تواند با وجود وقوع فشار تشعشعات خورشیدی و عیب در عملگرها، دمای صفحات را به نحوی مدیریت نماید که به نقطه بحرانی وارد نشوند.

کلمات کلیدی: سیستم تصمیم‌گیری، عملگر مومنتوم سیالی، نامعینی در عیب، زیرسیستم مدیریت دمایی، فشار تشعشعات خورشیدی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: