دانلود مقاله عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان)

دانلود مقاله عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان)

دانلود مقاله عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر اصفهان)

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی می باشد. با تکیه بر مبانی نظری و ادبیات پژوهش چهار عامل آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی تاثیر دارند. تحقیق حاضر براساس هدف ، کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها ، از نوع توصیفی- علی می باشد. پژوهش تی هایا، ۲۰۱۴ مبنای طراحی پرسشنامه ۲۷ سئوالی پژوهش قرار گرفت، جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شرکت جهاد نصر اصفهان است که تعداد آنها ۱۲۰ نفر می باشد.
با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش از فرمول جامعه نامحدود کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و تعداد ۹۲ نفر برای نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. با کمک نرم افزار آماری PLS روایی وپایایی پرسشنامه و آزمون های مربوطه بر روی فرضیه های پژوهش انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش می توان اذعان نمود که چهار عامل آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت مدیریت بر موفقیت برنامه های استراتژیک در شرکت های عمرانی تاثیرمثبت و معناداری دارند.

کلمات کلیدی: آموزش، ظرفیت مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، حمایت مدیریت ، موفقیت برنامه های استراتژیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: