دانلود مقاله فراوری باریت مناسب برای گل حفاری با طراحی فاکتوریل

دانلود مقاله فراوری باریت مناسب برای گل حفاری با طراحی فاکتوریل

دانلود مقاله فراوری باریت مناسب برای گل حفاری با طراحی فاکتوریل

مصرف فزآینده باریت، کاهش عیار کانسنگ و افزایش باطله های انباشته شده در کارخانه درین کاشان باعث شد تا فرآوری مجدد باریت مورد توجه قرار گیرد. باریت از مهمترین اجزء تشکیل دهنده گل حفاری می باشد و حدود ۹۰% از باریت استخراج شده جهان در اکتشافات نفت خام مصرف می شود. با توجه بازدهی پایین جداکننده های ثقلی چون جیگ که بیشترین کاربرد را در جدایش باریت دارند نیاز به فراوری مجدد باطله های انباشته محسوس می باشد.
در آزمایشات مقدماتی در مقیاس آزمایشگاهی pH پالپ ۹ الی ۱۱، درصد جامد پالپ حدود ۲۵%، کلکتورهای سولفات الکیل باریت شناور شد در واحد پایلوت مشخص گردید انجام عملیات نرم هگیری زیر ۲۰ میکرون برای افزایش راندمان بسیار موثر است همچنین شرایط بهینه توسط روش طراحی فاکتوریل تعیین گردید.
از میان ۷ نوع کلکتور مناسب موجود، کلکتور سولفونات سدیم Aero Promoter825 بهینه انتخاب شد و از سیلیکات سدیم به عنوان بازداشت کننده، آهک به عنوان تنظیم pH و MIBC به عنوان کف ساز مورد استفاده قرار گرفتند. میزان مصرف داروهای شیمیایی متناسب با بار ورودی متغیر بهینه شد به طور متوسط مصرف کلکتور ۱ کیلوگرم در تن بار ورودی، سیلیکات سدیم ۲/۵ آهک ۰/۵ و کف ساز ۰/۳ کیلوگرم در تن بار ورودی به دست آمد.

کلمات کلیدی: فلوتاسیون، طراحی فاکتوریل، باریت، درین کاشان

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: