دانلود مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل

در چند دهه اخیر فرایند غشایی برای جداسازی گازها وارد عرصه صنعت گردیده است و در این میان غشاهای پلیمری با ساختارهای متفاوت نقش عمده ای را ایفا میکنند. در این تحقیق با توجه به گسترش سریع استفاده از اینگونه غشاها در زمینه جداساز ی گازها و ضرورت پیش بینی رفتار این فرآیند و به منظور آشنایی بیشتر با پارامترهای تأثیرگذار بر فرآیند غشایی، مدلسازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا های نامتقارن پلیمری ارائه گردیده است. در قسمت فشرده غشاء از مدل تحرک مضاعف و در قسمت متخلخل آن از برآیند چهار جریان نادسن، ویسکوز، لغزشی و جریان سطحی استفاده شده است. مقادیر پارامتر های موجود در مدل براساس مقادیر تجربی برای تراوایی گازها در غشاهای مختلف و با استفاده از روش بهینه سازی ارائه شده، تعیین گردید.

کلمات کلیدی: غشاء نامتقارن- مدلسازی- تراوائی- جداسازی گاز

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: