دانلود مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال

در این مقاله مدلسازی سه بعدی فرآیند خشک شدن ذرات مکعبی شکل سیب زمینی انجام شده است. مدل شامل انتقال همزمان جرم و انرژی بین فاز جامد و گاز می باشد. تغییرات خواص ( مانند ضریب نفوذ ضریب هدایت گرمایی انتالپی تبخیر دانسیته و… ) و پارامترها ( مانند سطح انتقال جرم ابعاد ذره عدد رینولدز و… ) هنگامی که دما و رطوبت تغییر می کند در نظر گرفته شده است. معادله دیفرانسیل غیر خطی با مشتقات جزئی برای انتقال جرم و معادله دیفرانسیل غیر خطی معمولی برای انتقال حرارت بدست آمد که از طریق روشه ای عددی حل گردید و حاصل حل تغییرات دما و رطوبت ذره با گذشت زمان می باشد. در ادامه صحت مدل از طریق مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی تایید شده و در پایان تاثیر پارامترهای دما و سرعت هوای ورودی و ابعاد ذرات بررسی گردیده است.

کلمات کلیدی: مدلسازی ریاضی – محصولات کشاورزی – خشک کردن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: