دانلود مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری

در این مطالعه فرایند خشک کردن با استفاده از جریان های برخوردی مورد بررسی و نحوه عملکرد یک خشک کن با جریان برخوردی به صورت محوری مورد مدلسازی قرار گرفته است. بدین منظور معادلات حاکم براساس قوانین بقا شامل قوانین بقای جرم، انرژی و معادله ممنتوم تبیین و با روش عددی حل شده است. جهت بررسی تاثیر وجود جریان های برخوردی بر میزان انتقال جرم و حرارت, فاکتور نسبت افزایش انتقال حرارت تعریف و مقدار آن برای حالت های مختلف محاسبه شده است که افزایش قابل ملاحظه در میزان حرارت مبادله شده در صورت وجود جریان های برخوردی را نشان می دهد. در نهایت تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل سرعت گاز ورودی، رطوبت اولیه ذره و اندازه آن بر عملکرد این نوع سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مربوطه استخراج شده است. مقایسه ای بین داده های تجربی و نتایج حاصل از مدلسازی صورت گرفته که حاکی از تطابق نسبتا خوب این دو و دقت بالای مدل پیشنهادی است.

کلمات کلیدی: خشک کردن, جریان های برخوردی, مدلسازی و شبیه سازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: