دانلود مقاله مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور

دانلود مقاله مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور

دانلود مقاله مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور

در این تحقیق سرعت کاهش تخلخل بدنه های پرسلان استون ور به کمک مدل ریاضی بررسی شده است. ابتدا به کمک معادلات بقای جرم و ممنتوم معادله افت فشار و سپس سرعت از بین رفتن تخلخل محاسبه شده و در نهایت نشان داده شده است که سرعت کاهش تخلخل به نسبت کشش سطحی به ویسکوزیته در دمای سینتر شدن وابسته می باشد.
سپس کشش سطحی و ویسکوزیته فاز شیشه محاسبه و نشان داده شد که معادله آرنیوس برای بیان تغییرات نسبت کشش سطحی به ویسکوزیته با دما مناسب می باشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش نقطه ذوب فاز شیشه بر مقدار انرژی اکتیواسیون افزوده می شود.

کلمات کلیدی: فاز شیشه، سینتر شدن، بدنه پرسلان استون ور، تخلخل، انرژی اکتیو اسیون

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: