دانلود مقاله مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی

دانلود مقاله مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی

دانلود مقاله مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی

مدلسازی شبیه سازی ماکروسپیک (Microscopic simulation modeling) در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. این روش راهی مطمئن و موثر در رابطه با (Intelligent Vehicle-Highway System (IVHS ارائه می دهد. روش های معین (deterministic) معمول حالت سازگار سیستم را در نظر می گیرند که از اعتبار مدل می کاهد. ولی با Fuzzy Logic motorway استفاده از روش های فازی می توان بر این مشکل غلبه نمود.
این مقاله یک مدل فازی به نام (Simulation Model (FLOWSIM را ارائه می دهد. این مقاله در زمینه مجموعه های فازی و سیستم برای رانندگان در بزرگراه ها، تنظیم مجموعه های فازی و بررسی اعتبار مدل کار نموده است. نتایج بررسی اعتبار مدل نشان می دهد که مدل فازی در نظر گرفته شده سیستم واقعی را به صورت قابل قبولی شبیه سازی می نماید و در مقایسه با مدلهای معین نظیر MISSION و Gipps ،GHR نتایج بهتری می دهد.

کلمات کلیدی: مجموعه های فازی، مدلسازی، شبیه سازی، ترافیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: