دانلود مقاله مدل سازی رسوب آسفالتین در مخازن نفت

دانلود مقاله مدل سازی رسوب آسفالتین در مخازن نفت

دانلود مقاله مدل سازی رسوب آسفالتین در مخازن نفت

پدیده رسوب آسفالتین در مخازن نفتی در مرحله تولید اولیه و استفاده از روش های ازدیاد برداشت نفت یک مسئله پیچیده و مخرب است که اکثر میادین نفتی در دنیا با آن مواجه هستند. انجام آزمایش های میدانی برای شناخت این پدیده مشکل و حتی غیر ممکن و اجرای تست های آزمایشگاهی روی نمونه مغزه ها نیز بسیار زمان بر و پر هزینه است. بنابراین برای مطالعه تأثیر رسوب آسفالتین روی مخازن نفت بهترین روش تکیه بر مدل سازی و شبیه سازی این پدیده است. در این تحقیق به منظور بررسی آسیب سازند به علت شکل گیری رسوب آسفالتین یک مدل چهار فازی (نفت، آب، گاز، آسفالتین) نفت سیاه در تلفیق با مدل های ترمودینامیکی و رسوبی در مختصات استوانه ای در اطراف یک چاه در یک مخزن توسعه یافته است. سپس این مدل برای بررسی اثر دبی تولیدی از چاه بر رفتار رسوب آسفالتین در یک مخزن نمون های در مرحله تولید اولیه مخزن بکار رفته است.
نتایج مدل نشان دهنده این است که، در مخازن نفتی که با مشکل رسوب آسفالتین روبرو هستند با افزایش دبی تولید و با افت فشار بیشتر مخزن، میزان رسوب و در نتیجه آسیب سازند به علت رسوب افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه محدوده آسیب مخزن به علت رسوب آسفالتین در اطراف یک چاه تولیدی در مخزنی که با مشکل رسوب آسفالتین روبرو است تابعی از دبی تولیدی نفت مخزن می باشد.

کلمات کلیدی: آسفالتین، رسوب، دبی تولید، مدلسازی، نفت سیاه، مخزن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: