دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار و پدیده انتهایی موئینگی بر نمودارهای نفوذ پذیری نسبی نفت و گاز

دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار و پدیده انتهایی موئینگی بر نمودارهای نفوذ پذیری نسبی نفت و گاز

دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار و پدیده انتهایی موئینگی بر نمودارهای نفوذ پذیری نسبی نفت و گاز

در این مقاله به تأثیر گرادیان فشار بر منحنی های نفوذپذیری نسبی گاز و نفت در حالت های تزریق افقی و عمودی پرداخته شده است آزمایش ها بصورت فشار ثابت و بر روی یک نمونه مغزه کربناته متعلق به لایه داریان پایینی میدان پارس جنوبی انجام شده است، آزمایشات به روش جابجایی غیریکنواخت و در گرادیان فشار های مختلف انجام شده اند. تحلیل داده ها از روش Toth صورت گرفته و پس از محاسبه تراوایی های نسبی و رسم نمودارهای مربوطه به بررسی اثر گرادیان فشار بر داده ها و منحنی های تراوایی نسبی پرداخته شده است.
نتیجه آزمایشات وابستگی نمودارهای نفوذپذیری نسبی گاز و نفت به گرادیان فشار را بخوبی نشان می دهد همچنین مشاهده گردید که این وابستگی در فشارهای پایین به علت تأثیر اثرات انتهایی موئینگی شدیدتر می باشد. در ادامه وابستگی نمودارهای نفوذپذیری نسبی گاز و نفت به گرادیان فشار به صورت تابعی از عدد بدون بعد موئینگی ارائه شده است. پس از آن دقت رابطه مذکور در تخمین مقادیر نفوذپذیری نسبی مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نیز به ارائه یک روش جدید برای حذف اثرات انتهایی موئینه بر روی نمودارهای نفوذپذیری نسبی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: نفوذپذیری نسبی، کربناته، گرادیان فشار، اثر انتهایی موئینگی، عدد موئینگی، عدد رینولدز، اشباع، محیط متخلخل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: