دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌ های طاقی‌ شکل در سواحل رودخانه‌ ها

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌ های طاقی‌ شکل در سواحل رودخانه‌ ها

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌ های طاقی‌ شکل در سواحل رودخانه‌ ها

بررسی پدیده گسیختگی طاقی شکل در سواحل رودخانه ها نشان می دهد که عموماً مصالح تشکیل دهنده قسمت تحتانی ساحل به مرور زمان در اثر فرسایش ناشی از جریان آب و اختلاط ذرات خاک با آب رودخانه و یا از طریق فرسایش درونی مصالح تشکیل دهنده ساحل، شسته شده و موجب ایجاد غارها یا حفراتی در زیر سطح ساحل میشود. سپس بخش فوقانی ساحل آویزان که به علت نیروی چسبندگی بین ذرات خاک و یا مقاومت ریشه های گیاهان بر سرجایش استوار مانده، با گذشت زمان بر اثر نیروی وزن بخش آویزان طاق، توسعه ترک های کششی مختلف میان دو بخش ساحل و فشار آب منفذی درون ساحل در وضعیت گسیختگی و ریزش قرار میگیرد.
با توجه به ابهامات بسیاری که در زمینه اشکال مختلف وقوع گسیختگی طاقی شکل در سواحل رودخانه های مرکب وجود دارد و مشکلات مطالعه صحرایی مکانیزم گسیختگی، این پدیده توسط محققین چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است و روابط تحلیلی برای تخمین ضریب اطمینان پایداری ساحل نیز با فرضیات مختلف و ساده کننده ای حاصل شده اند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طاقی شکل در یک ساحل رودخانه مرکب از مصالح چسبنده فوقانی همراه با حذف لایه مصالح غیر چسبنده تحتانی می باشد.
بر این اساس یک بلوک خاک با رطوبت های بهینه و دانسیته ها ی تراکم مختلفی ایجاد و سپس در گام های زمانی مشخص، عمق معینی از قسمت زیرین بلوک خاک تخلیه شده و وضعیت پایداری بلوک خاک آویزان در هر گام موردارزیابی قرار میگیرد. سپس مشخصات تخریب و نوع مکانیزم گسیختگی نیز با استفاده از روابط تحلیلی موجود و همچنین روابط توسعه یافته در این تحقیق مورد ارزیابی قرار میگیرد. بعلت گستردگی نتایج آزمایشگاهی، در این مقاله نتایج مربوط به گسیختگی یک نمونه از طاق آویزان آزمایشگاهی از جنس CL که با دانسیته تراکم ۱/۸ تن در متر مکعب ساخته شده ارائه می شود.

کلمات کلیدی: ساحل رودخانه، طاق آویزان، گسیختگی، چند لایه، پایداری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: