دانلود مقاله مطالعه تأثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در محفظه‌ موجی با توزیع دمای غیر‌یکنواخت

دانلود مقاله مطالعه تأثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در محفظه‌ موجی با توزیع دمای غیر‌یکنواخت

دانلود مقاله مطالعه تأثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در محفظه‌ موجی با توزیع دمای غیر‌یکنواخت

در مقاله حاضر، انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال آب-اکسید مس با در نظر گرفتن حرکت براونی تحت تأثیر میدان مغناطیسی در محفظه بسته به روش شبکه بولتزمن مورد مطالعه قرار گرفته است. دیواره‌ سمت چپ محفظه دارای هندسه موجی و توزیع دمای غیریکنواخت سینوسی بوده و دیواره سمت راست در دمای ثابت و سرد Tc قرار دارد. دیواره‌های افقی بالا و پایین محفظه هر دو صاف و نسبت به عبور حرارت و جرم عایق شده‌اند. به علت تغییرات ناچیز چگالی، از تقریب بوزینسک استفاده شده است که باعث تأثیرپذیری میدان هیدرودینامیکی از میدان حرارتی می‌گردد. برای توابع توزیع چگالی و انرژی از آرایش شبکه D2Q9 استفاده شده است. در این مقاله اثر پارامترهایی نظیر کسر حجمی نانوذرات، عدد رایلی، عدد هارتمن و پارامترهای هندسی دیواره‌ موجی بر روی میدان‌های جریان و دما مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش عدد رایلی و افزایش کسر حجمی نانوذرات، عدد ناسلت افزایش ولی با افزایش عدد هارتمن عدد ناسلت کاهش می‌یابد. بااین‌حال با توجه به عدد رایلی، افزایش عدد هارتمن می‌تواند سبب تقویت یا تضعیف اثر نانوذرات شود. علاوه بر این نشان داده شده است که برای یک عدد رایلی و هارتمن ثابت با تنظیم پارامترهای هندسه دیواره‌ موجی می‌توان به یک انتقال حرارت بهینه دست ‌یافت. بیشترین اثر نانوذرات با در نظر گرفتن نقش حرکت براونی مشاهده گردید. درنهایت این مطالعه می‌تواند یک دید کلی برای افزایش انتقال حرارت در محفظه‌هایی با دیواره‌های موجی و توزیع دمای سینوسی در معرض میدان مغناطیسی را فراهم آورد.

کلمات کلیدی: روش شبکه بولتزمن، نانوسیال، میدان مغناطیسی، دیواره موجی، توزیع دمای سینوسی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: