دانلود مقاله مطالعه تجربی اثرات غلظت ریزگردها بر شدت صوت منتشرشده از هواپیماها

دانلود مقاله مطالعه تجربی اثرات غلظت ریزگردها بر شدت صوت منتشرشده از هواپیماها

دانلود مقاله مطالعه تجربی اثرات غلظت ریزگردها بر شدت صوت منتشرشده از هواپیماها

صدای منتشرشده از هواپیماها، کاربردهای فراوانی همچون تعیین موقعیت، تعیین کلاس و عیب‌یابی آنها دارد. بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار بر صدای انواع هواپیماها دارای اهمیت قابل توجهی است. در سال‌های اخیر، آلودگی ناشی از ریزگردها در تمامی شهرهای ایران رو به افزایش است. در تحقیقات گذشته، تاثیر تمامی متغیرهای دما، فشار و درصد رطوبت بر انتشار صوت مورد بررسی قرار گرفته است اما تاکنون تاثیر وجود ریزگردها بر میرایی محیط بررسی نشده است. اندازه‌گیری‌های صوتی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برای شش نوع هواپیما شامل هواپیماهای ایرباس۳۲۰، ۳۱۹ و ۳۲۱، بوئینگ۷۴۷ و ۷۷۷ و امبرائر۱۹۰ در شرایط مختلف جوّی توسط ۳ میکروفون حساس در فاصله ۹۵۰ متری باند پرواز انجام شده است. دما در محدوده C° ۴۰-۲۰ و درصد رطوبت نسبی ۲ الی ۳۴% بوده است. در مرحله اول، نتایج حاصل از تغییرات پارامترهای دما و رطوبت نسبی با نتایج معتبر مقایسه و اعتبارسنجی شده است.
در این تحقیق، متغیر جدید  برای بررسی تاثیر وجود ریزگردها معرفی شده است که عبارت از اختلاف تراز شدت صوت محاسبه‌شده تئوری بدون وجود ریزگردها و تراز شدت صوت اندازه‌گیری‌شده به‌ازای یک میکروگرم بر متر مکعب افزایش غلظت ریزگردها در محیط است. کمترین مقدار ضریب میرایی محیط ناشی از وجود ریزگردها مربوط به هواپیمای ایرباس۳۲۰ (۰.۰۱۲۰۲) و بیشترین آن برای هواپیمای امبرائر۱۹۰ (۰.۰۱۵۴) است. نهایتاً اینکه افزایش غلظت ریزگردها (۱۰PM و ۲.۵PM) موجب افزایش میرایی محیط شده و شدت صوت اندازه‌گیری‌شده کاهش پیدا می‌کند.

کلمات کلیدی: هوا صوتی، ضریب میرایی جو، ریزگردها، شدت فشار صوت، صدای هواپیما

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: