دانلود مقاله مطالعه و مدلسازی شکستگی های مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Fraca

دانلود مقاله مطالعه و مدلسازی شکستگی های مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Fraca

دانلود مقاله مطالعه و مدلسازی شکستگی های مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Fraca

اطلاعات استاتیک ودینامیک مختلف جهت استفاده در مدلسازی شکستگی ها با استفاده از نرم افزار Fraca قابل استفاده می باشد. این اطلاعات می تواند در مقیاس های مختلف از مقیاس چاه (اطلاعات نمودارهای تصویری، مغزه، اطلاعات هرزروی گل، آزمایشات چاه آزمایی و …) تا اطلاعات در مقیاس میدان (از جمله اطلاعات تولید، مدل زمین شناسی، استرسهای ناحیه ای، نشانگرهای لرزه ای و…) را شامل گردد.
فاز جمع آوری داده ها برای انجام پروژه مطالعه شکستگی ها در مخزن بنگستان میدان اهواز با هدف جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده در نرم افزار Fraca طراحی گردیده و در آن سعی گردیده اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعه گردآوری و طبقه بندی گردد. اطلاعات ورودی شامل موقعیت چاه و مسیر حفاری، زون بندی چاه ها، اطلاعات چهار حلقه نمودار تصویرگر، اطلاعات مغزه مربوط به هشت حلقه چاه ، اطلاعات هرزروی گل، نمودارهای PLT و همچنین آزمایشات PI می باشد.

کلمات کلیدی: شکستگی مخزن، مدلسازی شکستگی ها، مدل زمین شناسی ، نمودارهای تصویرگر، مغزه، آزمایشات چاه آزمایی ، PLT

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: