دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین

دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین

دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین

نفت های میدان دارخوین، واقع در جنوب غربی استان خوزستان (دشت آبادان)، با هدف شناسایی سنگ منشاء مولد نفت، بررسی بلوغ حرارتی، نوع مواد آلی مولد نفت و بررسی تاریخچه تدفین رسوبات با روش های مختلف ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج حاصل از مطالعه بایو مارکرها و مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد سنگ مادر نفت میدان فوق کربناته نهشته شده در شرایط احیایی بوده و حاوی مواد آلی دریایی (کروژن نوعII) می باشد. بر اساس میزان نسبت C28/C29 Sterane در نفت های مورد مطالعه مخزن فهلیان سن سنگ مادر در محدوده کرتاسه زیرین قرار می گیرد. تصور می شود سازند گرو با لیتولوژی کربناته و سن کرتاسه زیرین در منطقه مورد مطالعه بهترین کاندید جهت نفت میدان دارخوین باشد.

کلمات کلیدی: بایومارکر، بلوغ، کروژن، سنگ منشاء

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: