دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت میدان آزادگان و مدلسازی حوضه رسوبی این میدان

دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت میدان آزادگان و مدلسازی حوضه رسوبی این میدان

دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت میدان آزادگان و مدلسازی حوضه رسوبی این میدان

ساختمان میدان آزادگان در دشت آبادان به موازات مرز ایران و عراق در ۷۰ کیلومتری غرب سوسنگرد و درحدود ۷۴ کیلومتری شمال غرب دارخوین و ۳۰ کیلومتری غرب ساختمان جفیر، در مجاورت ساختمان های مجنون و نهرعمر عراق قرار دارد. تاقدیس میدان دارای امتداد شمالی-جنوبی می باشد. آنالیزهای ژئوشیمیایی انجام شده بر روی نمونه نفت لایه های گورپی و سروک میدان آزادگان، شامل آنالیز کروماتوگرافی ستون سیال، کروماتوگرافی گاز-طیف سنجی جرمی، ایزوتوپ کربن، بیومارکرها می باشد.
نفت میدان مورد مطالعه از نوع آروماتیک حد واسط است که از مواد آلی با کروژن نوع II سولفوردار موجود در سازند کربناته-تبخیری منشاء گرفته است. مطالعات بیومارکری و ایزوتوپ کربن سازندهای کژدمی و گرو را به عنوان مهمترین سنگ های منشاء احتمالی برای میدان آزادگان معرفی می کند.
نتایج حاصل از مدلسازی نشان می دهد زایش نفت از سنگ منشاء گرو از ۴۵ میلیون سال قبل و مهاجرت نفت از این سازند به سمت مخزن از ۳۰ میلیون سال قبل و زایش نفت از سازند کژدمی از ۶ میلیون سال قبل و مهاجرت نفت از این سازند به سمت مخزن از ۳ میلیون سال قبل آغاز شده است و هنوز ادامه دارد.

کلمات کلیدی: ژئوشیمی، میدان آزادگان، مدلسازی، حوضه رسوبی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: