دانلود مقاله مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰

دانلود مقاله مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰

دانلود مقاله مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰

با توجه به اینکه تقسیم بندی قاب های خمشی فولادی برمبنای چگونگی رفتار لرزه ای آن هاست و این تقسیم بندی در استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۳ پیش بینی شده است. ارزیابی و مقایسه کلی رفتار لرزهای قابهای خمشی فولادی ویژه و معمولی انگیزه اصلی این تحقیق می باشد. در هر دو سیستم قاب خمشی ویژه و معمولی فولادی ۴ نوع قاب ۳ ،۶ ،۹، ۱۲ طبقه استفاده شده است و هریک از سیستم ها تحت آنالیز غیرخطی استاتیکی (پوش اور) قرار گرفته و رفتار غیر خطی آنها از جمله توزیع مفاصل پلاستیک و نمودار برش پایه – تغییر مکان بام بررسی شده است. همچنین هر دو سیستم قاب خمشی ویژه و معمولی تحت ۷ شتاب نگاشت مختلف زلزله با خصوصیات لرزه ای متفاوت نظیر محتوی فرکانسی، حداکثر شتاب زمین و .. قرار گرفته اند و با نرم افزار Sap2000 نسخه ۱۰٫۰۷ تحت آنالیز غیرخطی دینامیکی قرار گرفته اند و رفتار غیرخطی آن ها از جمله توزیع مفاصل پلاستیک و تغییر مکان نسبی سازها که از اهمیت زیادتری در بررسی و مطالعه رفتار غیرخطی دینامیکی سازه ها در برابر زلزله برخوردار هستند مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که رعایت ضوابط قاب های فولادی ویژه براساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم عملکرد مطلوبی را برای سازه از نظر کنترل تغییر مکان نسبی، توزیع مفاصل در تیرها، تامین شکل پذیری و جنبه اقتصادی نسبت به سایر قاب های دیگر سیستم فراهم می نماید.

کلمات کلیدی: قاب خمشی فولادی ویژه، تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحلیل دینامیکی غیر خطی، تغییر مکان نسبی طبقه، شکل پذیری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: