دانلود مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن

دانلود مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن

دانلود مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن

بخش عمده ای از کاربردهای ANC مربوط به حذف نویز صوتی در کانال های باریک می باشد، که در چنین مواردی معمولا از سیستم ANC تک کاناله استفاده می شود. سیستمه ای ANC انواع مختلفی دارند و از الگوریتمه ای متنوعی استفاده می کنند. در این مقاله سیستم های ANC پیشخور باند پهن و پسخور تک کاناله که از الگوریتم متداول FXLMS استفاده می کنند، به اختصار شرح داده شده و با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری میزان تضعیف ناشی از آنها بر روی یک نویز سینوسی و هارمونیک های آن بررسی و مقایسه گردیده است. در تضعیف نویزهای باند باریک، سیستم ANC پسخور از عملکرد بهتری نسبت به سیستم ANC پیشخور باند پهن برخوردار می باشد. سیستم پیشخور فقط قادر به تضعیف مؤلفه های فرکانسی است که در سیگنال مرجع آن وجود دارند ، در حالی که چنین محدودیتی در سیستم پسخور دیده نمی شود.

کلمات کلیدی: نویز سینوسی،کنترل فعال نویز،سیستم پیشخور،سیستم پسخور

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: