دانلود مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون

دانلود مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون

دانلود مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون

عملکرد صحیح و عاری از عیب ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . قابلیت اطمینان یک ترانسفورماتور تحت تاثیر وضعیت مواد عایقی بکار رفته در آن میباشد. اندازه گیری و ارزیابی پاسخ دی الکتریک یک از روش های مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتورها می باشد. رطوبت و پیری تاثیر عمده ای در مشخصات دی الکتریک سیستم عایق کاغذ آغشته به روغن دارد.
ر این مقاله، از روش آنالیز جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون که یک روش غیر مخرب تست عایق می باشد، برای تخمین میزان فرسودگی مواد عایقی ترانسفورماتور استفاده می شود.

کلمات کلیدی: تست دی الکتریک ، ترانسفورماتور ، سیستم عایقی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: