دانلود مقاله مکانیزم های تولید مخازن کربناته شکافدار (عوامل موثر در انحراف پیش بینی تولید)

دانلود مقاله مکانیزم های تولید مخازن کربناته شکافدار (عوامل موثر در انحراف پیش بینی تولید)

دانلود مقاله مکانیزم های تولید مخازن کربناته شکافدار (عوامل موثر در انحراف پیش بینی تولید)

مخازن کربناته شکافدار بخش عمده ای از مخازن هیدروکربوری کشور را تشکیل می دهند. وجود تخلخل دو گانه شامل محیط متخلخل (تخلخل زیاد/ تراوایی کم) و شبکه شکاف ها (تخلخل کم/تراوایی زیاد) با خصوصیات فیزیکی متفاوت سبب شده است که ساختار این مخازن بسیار پیچیده تر از مخازن معمولی (بدون شکاف) باشد. ساختار ناهمگون مخازن شکافدار سبب فعال شدن مکانیزم های تولید پیچیده شامل همرفت، دیفیوژن، ریزش ثقلی، آشام و آزاد شدن گاز شده است.
وجود مخازن هیدروکربوری شنی و بدون شکاف واقع در امریکای شمالی و اروپا، سبب شده است که در کشورهای توسعه یافته، انگیزه چندانی برای شناخت مخازن شکافدار وجود نداشته باشد.

کلمات کلیدی: مخازن کربناته شکافدار، محیط متخلخل، مکانیزم های تولید، تراوایی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: