دانلود مقاله نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون

دانلود مقاله نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون

دانلود مقاله نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش با نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کازرون که طبق اطلاعات به دست آمده تعداد آنها ۱۵۲۰ نفر می باشند که بر اساس فرمول کوکران ۳۰۷ نفر را از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کردیم.
ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر)، تسهیم دانش (دیکسون) و سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال) تشکیل شده است. روایی صوری توسط اساتید و تایید نهایی استاد راهنما و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و AMOS و آزمون های، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق پرداختیم. نتایج فرضیه اصلی تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش با نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون ارتباط معنا داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: مدیریت استعداد، تسهیم دانش، سرمایه اجتماعی، آموزش و پرورش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: