دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE

دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE

دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE

یکی از اصول بسیار مهم مدیریت HSE اجرای مدیریت ریسک همراه با تعهد و رهبری سازمان می باشد. در نظام یکپارچه HSE با تعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و سازماندهی کردن برای استقرار مناسب نظام نیاز به پیاده سازی مدیریت ریسک می باشد که اهداف و اعمال ان در خط مشی سازمان توضیح داده می شود و لذا باید تعهد، رهبری و برنامه ریزی برای ان مانند سایر اجزای سازمان به مدیران و کلیه افراد موکول گردد.
سازمان HSE در این مورد موظف است که ارتباط سایر اجزا را با مدیریت ریسک هماهنگ کند و باتوجه به شایستگی افراد نیروی مورد نیاز را تامین کرده و از سوی دیگر بازنگری ها و مرورهای بر ان جهت مطابقت با اهداف سازمان انجام دهد.
اهمیت مدیریت ریسک، بدلیل اینکه سیستم برای حفظ بقای خود نیاز به کنترل خطرات و ریسک ها دارد در نظام مدیریت ایمنی، بهداشت بسیار مهم می باشد. دم در یریت ریسک ابتدا خطرات موجود در کلیه مراحل اعم از طراحی، ساخت، شرایط عملیاتی و غیر عملیاتی شناسایی می شوند که نیازمند همکاری کلیه افراد در سازمان می باشد. برای اجرای این مرحله متدهای و فنون نخصصی زیادی بسته به شرایط موجود،وجود دارند که وظیفه این متد ها تجزیه و تحلیل خطرات و تخمین ریسک ناشی از آنها می باشد. پس از شناسایی، خطرات براساس معیارهای مهم ریسک یعنی احتمال و شدت وقوع ریسک ارزیابی می شوند.که این ارزیابی با در نظر گرفتن عواملی مانند انسان، محیط زیست و منابع مالی انجام می پذیرد پس از ارزیابی ریسک ها بایستی در مورد انها اقدامات کنترل و کاهش را عملی کنیم که این مرحله شامل جلوگیری از بروز خطرات و نیز کاهش ریسک خطرات موجود در سیستم می باشد.و این اقدامات با توجه به منابع و هزینه های سازمان، ریسک را در یک حالت قابل قبول از نظر خط مشی سازمان، قرار می دهد.
در نهایت باید یک مسندی وجود داشته باشد که اقدامات اجراشده با الزامات ایجاد شده در سازمان را اندازه گیری و سنجش کند. که این عمل به عهده پایش و نظارت می باشد در واقع سازمان با برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود نیاز به بازرسی ها و نظارت های دقیق دارد تا میزان اجرای اقدامات سازمانی را بسنجد.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، سازمان، مخاطرات،اصول مدیریت ریسک،فرایند مدیریت ریسک HSE

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: