دانلود مقاله پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله گیلان

دانلود مقاله پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله گیلان

دانلود مقاله پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله گیلان

اهمیت موضوع گردشگری به عنوان پدیده ای نوین و منبعی برای توسعه از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قابل بررسی است و آن یکی از اصلی ترین منابع درآمد کشورها درحال حاضر است. متاسفانه گسترش جریان های گردشگری با برنامه ریزی نامناسب به همراه ضعف زیر ساخت ها و مدیریت گردشگری اثرات زیست محیطی منفی زیادی در پی داشته است.
یکی از روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع RIAM است که این تحقیق بر اساس این روش با داده های استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی انجام گرفته است.
هدف از این تحقیق شناخت و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از اماکن اقامتی و پذیرای توریستی درمنطقه ساحلی چاف تا چمخاله با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع RIAM درفاز بهره برداری بر چهار محیط فیزیکی، شیمیایی، اکولوژیکی، بیولوژیکی و اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی – فنی می باشد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که بر روی تمامی اجزا در محیط به غیر از محیط اقتصادی – فنی اثرات منفی وجود دارد و اثرات مثبت بعد از محیط اقتصادی – فنی در محیط اجتماعی – فرهنگی است که تنها اثر منفی ناچیزی در سطح بهداشت و ترافیک دیده میشود.

کلمات کلیدی: گردشگری، ماتریس ارزیابی اثرات سریع RIAM منطقه ساحلی چاف تا چمخاله، گیلان

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: