دانلود مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی

دانلود مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی

دانلود مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی

در این تحقیق ابتدا مدل سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله بدون در نظر گرفتن بفل ها و با فرض جریان قالبی و سپس مدل سازی مبدلی دارای جریان متقاطع خالص و بدون در نظر گرفتن جریان های نشتی ارائه شده است. در ادامه مدل ترکیبی جدیدی جهت پیش بینی انتقال حرارت واقعی و محاسبات توزیع دما در مبدل حرارتی با ترکیب دو مدل جریان قالبی و جریان متقاطع خالص سیال سمت پوسته ارائه شده که سهم هر یک از دو مدل اولیه در مدل ترکیبی جدید توسط نتایج حاصل از آنالیز جریان سیال سمت پوسته محاسبه می شود. مدل ترکیبی ارائه شده در پیش بینی دمای سیالات خروجی از مبدل حرارتی دارای ۱۰ % ± خطای متوسط نسبت به داده های آزمایشگاهی می باشد.

کلمات کلیدی: مبدل های حرارتی ، مدل سازی ، جریان متقاطع ، جریان قالبی ، مدل ترکیبی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: