دانلود مقاله چالش های مدلسازی آزمایشگاهی فرایند ذخیره سازی گاز در یک مخزن شکافدار گاز میعانی

دانلود مقاله چالش های مدلسازی آزمایشگاهی فرایند ذخیره سازی گاز در یک مخزن شکافدار گاز میعانی

دانلود مقاله چالش های مدلسازی آزمایشگاهی فرایند ذخیره سازی گاز در یک مخزن شکافدار گاز میعانی

طراحی تأسیسات ذخیره سازی گاز نیازمند کسب دانش کافی از اثرات تزریق گاز بر عملکرد مخزن طی دوره های تزریق و بازگیری می باشد. دراین مقاله یکی از مخازن شکافدار گاز میعانی کشور که به منظور ذخیره سازی در نظر گرفته شده است مورد مطالعه قرار گرفته است. اعمال دوره های تزریق و بارگیری گاز در این مخزن منجر به تبخیر مجدد مایعات گازی حاصل از چگالش معکوس و تغییر ترکیب سیال مخزن می گردد. همچنین روند افزایش و کاهش فشار باعث ایجاد نوسانات سطح تماس آب-گاز در سیستم شکاف و ماتریس شده که پیامد آن حبس شدن گاز در بخش قابل توجهی از شبکه ماتریس است. افزون بر این تزریق گاز خشک ضمن تبخیر آب در نواحی مجاور چاه ها باعث تغییر تراوائی سنگ در این نواحی می شود. با در نظر گرفتن موارد فوق و ویژگی های خاص مخزن، یک رویکرد سیستماتیک جهت طراحی سه آزمایش معرفی شده است. این رویکرد شامل: روش تهیه سیال اولیه مخزن از نمونه های تهیه شده در شرایط فعلی، مطالعه آزمایشگاهی تزریق گاز خشک بر تبخیر مایعات گازی در مخزن، مطالعه آزمایشگاهی تزریق گاز خشک بر تبخیر آب در نواحی مجاور چاه، مطالعه آزمایشگاهی تعیین گاز حبس شده در سنگ مخزن.
برای هر آزمایش تنگناهای موجود در شبیه سازی آزمایشگاهی تعییین شده و عوامل اساسی مؤثر بر نتایج ارائه شده است. نتایج حاصل از این بررسی منجر به اجرای یک مطالعه آزمایشگاهی تاحد امکان نزدیک به فرایند های واقعی مخزن می گردد.

کلمات کلیدی: ذخیره سازی گاز، مخزن گاز میعانی شکافدار، سیال اولیه مخزن، گاز حبس شده

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: