دانلود مقاله ژئوپلیتیک امنیت و توسعه با تاکید بر مرزهای خراسان شمالی

دانلود مقاله ژئوپلیتیک امنیت و توسعه با تاکید بر مرزهای خراسان شمالی

دانلود مقاله ژئوپلیتیک امنیت و توسعه با تاکید بر مرزهای خراسان شمالی

اندیشه های مرزی در ژئوپلیتیک کلیدی و مهم هستند چرا که همین اندیشه ها هستند که اهداف را توجیه می کنند. ژئوپلیتیک مناطق مرزی علمی است که هدفش مطالعه پدیده های فیزیکی بیولوژیکی اقتصادی و انسانی مناطق مرزی است.
مرزهای ایران میتواند نقش مهم و سازنده در تامین امنیت ملی پایدار تامین منافع ملی کشور همگرایی و واگرایی بازی کند چون ساکنان نواحی مرزی گسترش و پیوستگی قومی زبانی دینی مذهبی با کشورهای همسایه دارند و علاوه بر این چون ایران در یک منطقه ژئوپلیتیکی ژئواستراتژیکی ژئواکونومیکی قرارگرفته که همین موارد باعث تقابل تعامل کشمکش تضاد قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای که در این مرزها میشود، بنابراین نگرش ژئوپلیتیکی به مرز و امنیت علاوه بر دیدگاه ملی یک نگرش فراملی منطقه ای و جهانی است که کوچکترین تحریک و نا امنی درآن سوی مرزها متوجه مرزهای داخلی میشود.
با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، ایران می تواند با اجرای سیاست های همگرایانه و تعاملی با این کشورها که از نظر تاریخی و فرهنگی در حوزه تمدنی ایران قرارگرفته اند در تامین امنیت و منافع ملی گام های موثری بردارند که نقش استان خراسان شمالی و استان های شمال شرق که دروازه ورود به آسیای مرکزی می باشند دو چندان میشود. اکنون دیگر امنیت کشورها در دست نیروی نظامی نیست بلکه به موازات نیروهای نظامی، الگوهای اقتصادی و رشد سیاسی دریک کشور و در سایر کشورها نقشی برابر دارند.
تامین امنیت در سایه سلاح نیست بلکه در گرو فکر انسان و درسایه امنیت به معنی توسعه است، امنیت همان توسعه است و بدون توسعه امنیت وجود ندارد.

کلمات کلیدی: ژئوپلتیک، مرز، امنیت، توسعه، اقتصاد

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: