دانلود مقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFC

دانلود مقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFC

دانلود مقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFC

سیستم های قدرت بزرگ بهم پیوسته اغلب نوساناتی با میرایی ضعیف را بین ژنراتورهای سنکرون و زیر سیستمه ا تحمل می کنند. این مقاله روشی را بر اساس کاربرد مدل سیستم غیر خطی و روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت با استفاده از UPFC ارائه می کند. یک استراتژی کنترل حالت متغیر که سیگنال های محلی توان اکتیو و راکتیو موجود را بکار می برد، با تحقیقات بسیار بدست آمده است.

کلمات کلیدی: کنترل کننده یکپارچه توان UPFC ، کنترل حالت متغیر ، روش لیاپانوف مستقیم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: