دانلود مقاله کاربرد زاویه انحراف در ارزیابی پتروفیزیکی

دانلود مقاله کاربرد زاویه انحراف در ارزیابی پتروفیزیکی

دانلود مقاله کاربرد زاویه انحراف در ارزیابی پتروفیزیکی

با توجه به اهمیت ارزیابی پتروفیزیکی در مطالعات و تعیین نفت درجا (oil in place) نیاز مبرم و ضروری به ستون مفید نفتی H.C) Hydrocarbon column) و تخلخلی و اشباع آب ضخامت های مفید (SW) در تعیین برش های نفتی (cut off) و محاسبات نفت درجا (oil in place) که اثر بسیار مهمی دارد می باشد.
به همین علت تعیین ستون مفید نفتی (H.C) در فاصله واقعی لایه اهمیت خاصی دارد و باید این انحراف با توجه زاویه مورد نظر به فاصله واقعی خود (T.V.D) تبدیل شود و این زاویه انحراف قابل محاسبه بوده و می توان با استفاده از آن مقدار ضخامت واقعی لایه را تعیین نمود.

کلمات کلیدی: زاویه انحراف، ارزیابی پتروفیزیکی، نفت درجا

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: