دانلود مقاله کنترل شیب زمین گرمایی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول بوسیله ژئوشیمی آلی

دانلود مقاله کنترل شیب زمین گرمایی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول بوسیله ژئوشیمی آلی

دانلود مقاله کنترل شیب زمین گرمایی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول بوسیله ژئوشیمی آلی

دما یکی از پارامترهای مهم در مطالعات مخزن باشد و به تبع آن تعیین شیب زمین گرمایی صحیح میادین نفتی اهمیت بسزایی درمهندسی نفت، حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی آلی دارد. در مطالعه حاضر گرادیان حرارتی مخزن آسماری در ۱۶۵ چاه میادین مختلف نفتی ناحیه فروافتادگی دزفول بررسی و تعیین گردیده و با آنالیزهای ژئوشیمیایی (Tmax) انعکاس ویترینایت و مدلسازی فرآیند نفت زایی کنترل شده است.
نتایج نشان میدهد، شیب زمین گرمایی چاه ها (دریک میدان) اختلاف قابل ملاحظه ای با هم دارند که حاکی از تغییرات شیب زمین گرمایی در طول میدان می باشد. لذا با استفاده از مطالعات ژئوشیمیائی و ساختمانی در میادین مختلف مشخص گردید که تغییرات شیب زمین گرمایی در طول میدان امکان پذیر بوده و عامل افزایش شیب زمین گرمایی برخی از چاه ها خطواره های پی سنگی است.

کلمات کلیدی: شیب زمین گرمایی، آنالیز راک اول، انعکاس ویترینایت، درجه پختگی ماده آلی، مدلسازی فرآیند نفت زایی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: