دانلود نمونه تفسیر آزمون میلون ۳ – نمونه انجام شده آزمون میلون (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه تفسیر آزمون میلون ۳ – نمونه انجام شده آزمون میلون (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه تفسیر آزمون میلون ۳ – نمونه انجام شده آزمون میلون (دو نمونه گزارش کار)

گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت

در این گام، برافراشتگی مقیاس های ۱ تا ۸B را بررسی کردیم. همانگونه که در پروفایل مشاهده میشود، مقیاس های  2B, 2Aبرافراشتگی قابل ملاحظه ای را نشان می دهند. ولی مقیاس های دیگر این برافراشتگی را نشان نمی دهند. در زیر به تفسیر هرکدام از آنها می پردازیم.

 • مقیاس ۲A

نمره بیمار ۷۵BR= است.  با توجه به اینکه نمرات BR بین ۷۵ تا ۸۴ است، بیمار را در طبقه اختلال شخصیت که به گونه دیگر تصریح نشده(NOS) همراه با صفات شخصیت دوری گزین قرار میدهیم.

رفتار بیماران با BR بین ۷۵ تا ۸۴ همراه با ترس از طرد شدن است. از این رو گرایش به انزوای فیزیکی یا عاطفی علناً برای اجتناب از عدم تأیید اجتماعی صورت می گیرد و آنها به علت احساس عدم امنیت، عواطف خود را سرکوب می کنند. آنها احتمالاً از اعمالی که به خودمختاری منجر خواهند شد، اجتناب می کنند. بسیاری از بیماران می توانند اضطرابشان را پنهان کنند و بدون مشکل ظاهر شوند. بررسی دقیقتر و ارتباطی مبتنی بر اعتماد با بالینگر ممکن است آنها را وادار به کاهش دفاع ها و پذیرش ترسهایشان کند؛ چرا که این ترسها در سطح هشیار هستند. برخی از این افراد به گونه ای هراسان، وابسته و اجتنابی عمل می کنند که اضطراب و وابستگی آنها برای هر مشاهده گر کاملاً هویداست.

این بیماران ممکن است همه ویژگی های معرف یک اختلال شخصیت دوری گزین را نداشته باشند، ولی برخی ویژگی های شخصیت دوری گزین را با شدت کمتر دارند از اینرو برای آنها تشخیص اختلال شخصیت که به گونه دیگر تصریح نشده(NOS) همراه با صفات شخصیت دوری گزین مطرح می شود.

اهداف درمانی پیشنهادی:

 • کاهش حساسیت به طرد
 • کاهش اضطراب در موقعیت های اجتماعی
 • کاهش انتظار تمسخر و بد رفتاری
 • انجام فعالیت های لذت بخش
 • درک اینکه چگونه انزوای رفتاری ترس از طرد را دائمی می کند.

 

نمونه دوم

۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت

مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی گرا (نافعال – پرخاشگر یا دو سوگرای فعال) برافراشتگی متوسط (BR8A=70) وجود دارد و آزمودنی دارای کد تک قله ۸A می باشد.

در تفسیر این برافراشتگی می توان گفت ویژگی اصلی آزمودنی آمیزهای از تسلیم و پیروی همراه با آزردگی و مخالفت است که معموال آزردگی خود را به راه های تکانشورانه و غیر عادی نشان می دهد. با وجود این، احساس می کند آزردگی و خشم ،هیجان قابل قبولی برای او نیست ،در نتیجه احساس گناه و تعارض بر زندگی اش سایه افکنده است . این سبک تعارض آمیز درونی ،برونی شده و مشکلاتی را در روابط میان فردی به وجود آورده است.

او فردی دمدمی، شکوه گر و به طور متناوب متخاصم است . در یک لحظه ممکن است خشمگین و لجباز باشد ،اما لحظه ای بعد احساس گناه کرده و شرمنده می شود.

مراجع ممکن است منفی گرایی خود را به روش های غیر مستقیم، نشان دهد از جمله مسامحه و ناکارآمدی ،رفتار لجبازانه که موجب کاهش رضایت خاطر دیگران می شود. ممکن است آزردگی خود را با اظهار نظرهای نیش دار و گزنده ، شکوه کردن و ابراز تنفر از دیگرا نشان دهد.

این ناخرسندی مزمن به صورت بدبینی ،ناامیدی و بدگمانی نشان داده می شود.آزمودنی نسبت به اینکه نگرش و رفتارش موجب طرد از سوی دیگران می گردد، بینش اندکی دارد و در صورت طرد ،احساس خواری ،رهاشدگی ،سرخوردگی و ناسپاسی می کند.

نمرات نرخ پایه نزدیک به نقطه برش در مقیاس های اسکیزوئید، مانیک و افسرده خویی(BR1=71، BRN=72 ،(BRD=72  مشکلات در روابط میان فردی ،نوسان های خلقی، و بی ثباتی در هیجانات ، احساس بدبینی ،ناامیدی و احساس گناه را تا اندازه ای تایید می کند.

 

 • تعداد صفحات:    21 (دو نمونه گزارش کار)
 • نوع فایل:   WORD

 

فهرست مطالب نمونه اول:

 • مشخصات
 • معاینه وضعیت روانی
 • پاسخنامه
 • نیمرخ MCMI-III
 • تفسیر آزمون میلون:
  • گام اول: بررسی شاخص های روایی
  • گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
  • گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
  • گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
  • گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
  • گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی

 

فهرست مطالب نمونه دوم:

 • شرح حال روانپزشکی
 • اجرا و نمره گذاری
 • تفسیر گام به گام
  • ۱-  تعیین روایی نیمرخ
  • ۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
  • ۳- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی
  • ۴- ارائه برداشت تشخیصی
  • ۵-  شرح دلالت ها و توصیه های درمانی

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: