دانلود پاورپوینت روانشناسی اجتماعی

دانلود پاورپوینت روانشناسی اجتماعی

دانلود پاورپوینت روانشناسی اجتماعی

نظریه های شناختی:

اصول اصلی: این رویکرد به روان شناسی اجتماعی  قویاًتحت نفوذ اندیشه های کافکا،کهلر و دیگر روان شناسان آلمانی در دهه ۱۹۳۰ است.از دیدگاه آنان مردم موقعیت ها یا رویداد ها را به صورت حاصل جمع تعداد زیادی عناصر جداجدا درک نمیکنند؛بلکه تصور آنها از هر موقعیت به طورت یک کل پویاست.
تاکید بر درک محیط به صورت یک کل  که چیزی بیش از مجموع اجزای خود است،به روان شناسی گشتالت معروف است که برگرفته از واژه آلمانی گشتالت به معنی شکل یا هیئت است.
کورت لوین این اندیشه های گشتالتی را در مورد روان شناسی اجتماعی به کار برد؛و به اهمیت محیط اجتماعی به صورتی که از سوی فرد درک می شود،یا به اصطلاح لوین میدان روان شناختی تاکید ورزید.

یکی از اندیشه های محوری در این دیدگاه،این است که مردم تمایل به گروه بندی یا مقوله بندی اشیا دارند.
طبق نظر روان شناسی گشتالت ما اشیا را مطابق چند اصل ساده گروه بندی میکنیم.بعضی از این اصول عبارتند از :

  1. مشابهت
  2. مجاورت
  3. تجربه های گذشته ی ما.

دوم متوجه خواهید شد که فوراًبعضی چیزها را به صورت برجسته تر و بعضی دیگر را صرفاً به صورت زمینه می بینید.
این دو اصل یعنی اینکه اینکه ما خود به خود محرک هایی را که با آنها مواجه هستیم گروه بندی یا مقوله بندی می کنیم،و اینکه تمرکز توجه ما بیشتر به برجسته ترین وجوه محرکها است.

تگ(برچسب): ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: