دانلود پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

دانلود پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

دانلود پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

بمنظور مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی از نمونه های در دسترس که در سال ۱۳۹۳ به مراکز غیر رسمی در گرگان جهت فالگیری مراجعه کردند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده وحجم نمونه ۲۰۰ زن می باشد که به صورت تصادفی در دو گروه زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی تقسیم شده اند، روش تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی از نوع همبستگی همچون جداول فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، با استفاده از نرم افزار spss از روش t مستقل گروه ها و تحلیل واریانس چند متغیره Manova استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:
فرضیه ۱: باورهای غیرمنطقی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی متفاوت است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد تفاوت میانگین و انحراف معیار باورهای غیرمنطقی در زنان عادی ۳۵/۱۷±31/118 وگروه  زنان مراجعه کننده به فالگیر ۹۹/۱۳±63/124 می باشد که این میزان اختلاف به لحاظ آماری معنی دار می باشد و فرضیه ۲: سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی متفاوت است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس چند متغیره نشان داد که میانگین وانحراف معیار  اسناد درونی منفی زنان عادی (۲۱/۱±84/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (۹۹/۰±20/4)، اسناد درونی مثبت زنان عادی (۲۴/۱±09/5) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (۹۳/۰±50/5)، اسناد پایداری منفی زنان عادی (۱۳/۱±37/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (۹۲/۰±13/4)، اسناد پایداری مثبت زنان عادی (۱۰/۱±87/4) و زنان مراجعه کنـنـده به فالـگیری (۸۶/۰±26/5)، اسناد کلی منفی زنان عادی (۱۵/۱±73/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (۰۸/۱±13/4) و اسناد کلی مثبت زنان عادی (۱۷/۱±5) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (۰۵/۱±49/5) میباشد که بین این دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد.

» فهرست مطالب
چکیده 
فصل اول (کلیات پژوهش) 

 • ۱-۱ مقدمه 
 • ۱-۲ بیان مسئله 
 • ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 
 • ۱-۴ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ 
 • ۱-۵ اهداف اصلی 
  • ۱-۵-۱ اهداف فرعی 
 • ۱-۶ سوالات تحقیق 
 • ۱-۷ فرضیه های تحقیق 
 • ۱-۸ کلید واژه ها 
 • ۱-۹ متغیرها 
  • ۱-۹-۱ تعاریف مفهومی 
  • ۱-۹-۲ تعاریف عملیاتی 

فصل دوم (پیشینه پژوهش) 

 • ۲-۱ مقدمه 
 • ۲-۲ باورهای منطقی و غیرمنطقی 
 • ۲-۳ ویژگی های باور منطقی 
 • ۲-۴ ویژگی های باور غیرمنطقی 
 • ۲-۵ انواع باورهای غیرمنطقی 
  • ۲-۵-۱ زوج های چهارگانه باورها 
  • ۲-۵-۲ فاجعه ستیزی در مقابل فاجعه سازی 
  • ۲-۵-۳ تحمل بالای ناکامی در مقابل تحمل پایین ناکامی 
 • ۲-۶ انواع باورهای غیرمنطقی در نظریه الیس که در آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) وجود دارد 
  • ۲-۶-۱ باور غیرمنطقی انتظار بیش از حد از خود 
  • ۲-۶-۲ باورغیرمنطقی تمایل به سرزنش کردن 
  • ۲-۶-۳ باور غیرمنطقی واکنش به ناکامی 
  • ۲-۶-۴ باورهای غیرمنطقی بی مسئولیتی عاطفی 
  • ۲-۶-۵ باور غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب 
  • ۲-۶-۶ باور غیرمنطقی اجتناب از مشکلات 
  • ۲-۶-۷ باور غیرمنطقی وابستگی به دیگران 
  • ۲-۶-۸ باور غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر 
  • ۲-۶-۹ باور غیرمنطقی کمال گرایی 
 • ۲-۷ تعریف اسناد 
  • ۲-۷-۱ اسناد درونی- بیرونی 
  • ۲-۷-۲ اسناد پایدار- ناپایدار 
  • ۲-۷-۳ اسناد کلی (همه شمول- اختصاصی) 
 • ۲-۸ نظریه اسناد 
  • ۲-۸-۱ نظریه جونز و دیویس (۱۹۵۶) 
  • ۲-۸-۲ نظریه کلی (۷۳-۱۹۷۲) 
  • ۲-۸-۳ نظریه سلیگمن (۱۹۷۵) 
  • ۲-۸-۴ نظریه واینر (۱۹۸۶) 
 • ۲-۹ اسنادها، موفقیت و شکست 
 • ۲-۱۰ سوگیری های اسناد 
 • ۲-۱۱ اسناد و جنسیت 
 • ۲-۱۲ درماندگی اسنادی 
 • ۲-۱۳ تأثیر سبک های اسناد بر سلامت روانی 
 • ۲-۱۴ تأثیر باورهای غیرمنطقی بر سلامت عمومی 
 • ۲-۱۵ فال و فال گیری در ایران 
 • ۲-۱۶ ریشه های گرایش افراد به فال و فال گیری 
 • ۲-۱۷ زنان بیشترین قشر مراجعه کننده به فالگیر 
 • ۲-۱۸ سوابق تحقیق 
 • ۲-۱۹ بحث و نتیجه گیری 

فصل سوم (روش کار) 

 • ۳-۱ جامعه آماری 
 • ۳-۲ نمونه و روش نمونه گیری 
 • ۳-۳ روش گردآوری اطلاعات 
 • ۳-۴ ابزار پژوهش 
  • ۳-۴-۱ پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز 
  • ۳-۴-۱-۱ پایایی و روایی پرسشنامه جونز 
  • ۳-۴-۲ پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن 
  • ۳-۴-۲ پایایی و روایی پرسشنامه سلیگمن 
 • ۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها 

فصل چهار (یافته های پژوهش)

 • ۴-۱ داده های جمعیت شناختی 
 • ۴-۱ آمار توصیفی 
 • ۴-۲ آمار استنباطی 

فصل پنج (نتیجه گیری و پیشنهادات)

 • ۵-۱ جمع بندی کلی نتایج 
 • ۵-۲ پیشنهادات 
 • ۵-۳ محدودیت های پژوهش 
 • ۵-۴ پیشنهادات برای پژوهشگران آینده 

منابع 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: