دانلود پروژه بررسی تاثیر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر کشت گیاه بگونیا رکس (Begonia Rex)

دانلود پروژه بررسی تاثیر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر کشت گیاه بگونیا رکس (Begonia Rex)

دانلود پروژه بررسی تاثیر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر کشت گیاه بگونیا رکس (Begonia Rex)

تکنیک‌های کشت درون شیشه‌ای ابزار مهمی برای تولید انبوه انواع گونه‌های بگونیا است. هدف از اجرای این آزمایش، دستیابی به روش کشت درون شیشه‌ای با مدت زمانی کوتاه برای ریزازدیادی گیاه Begonia rex می‌باشد. بدین‌منظور جداکشت‌های برگ‌های جوان این گیاه را از گلخانه خارج ‌کرده و پس از انجام مراحل مختلف سترون‌سازی در محیط‌کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی غلظت‌های مختلف اکسین و سیتوکنین در دمای ۲± ۲۵ و طول مدت زمان روشنایی ۱۶ ساعت کشت‌ گردید.
ارتباط بین غلظت‌های مختلف این تنظیم‌کننده‌های‌ رشد و چگونگی تمایز بافت برگی مورد آزمایش، به ‌عنوان ماده‌ خام مورد بررسی قرار‌ گرفت و در نهایت باززایی قابل ‌‌توجهی در غلظت‌های دو میلی‌گرم ‌در ‌لیتر BA و ۰/۵ میلی‌گرم‌ در ‌لیتر NAA برای بیشترین میزان تولید برگ و ۰/۰۱ میلی‌گرم‌ در ‌لیتر BA و ۱/ ۰ میلی‌گرم ‌در ‌لیتر NAA برای بیشترین درصد تولید ریشه بدست‌‌‌ آمد.

Effect of different growth regulator concentrations on tissue culture of Begonia Rex
Using in vitro culture technique would be considered as an important device to produce lots of different kinds of Begonia Sp. The aim of this research is to have the in vitro culture growth in a short while for micropropagation in Begonia Rex. To do this we took the explants of young leaves away of the greenhouse and after sterilizing they were put in a Murashingeskoog (MS) medium consisting different sorts of auxin and Cytokenin concentrations, at 25±۲ ºC while introducing to the light for 16 hours. Also we examined the relationship among different concentrations existing at these growth regulators moreover it was considered the difference between leaf tissues as raw material. Finally we gained a significant and remarkable regeneration in concentrations of 2 mg/l BA and 0.5 mg/l NAA to have the most leaf production besides using 0.01 mg/l BA and 0.1 mg/l NAA to have the most percent of root production.

 

» فهرست مطالب:
چکیده فارسی
مقدمه
فصل اول: کلیات و پیشینه تاریخی

 • کلیات
 • ۱-۱- مشکلات کشت بافت گیاهان زینتی
 • ۱-۲- معرفی خانواده بگونیا
  ۱-۲-۱- بگونیاها با ریشه های افشان
  ۱-۲-۲- بگونیاها با ساقه های قطور و ریزوم مانند
  ۱-۲-۳- بگونیاهای پیازدار
 • ۱-۳- مشخصات گیاهشناسی بگونیا رکس
 • ۱-۴- افزایش بگونیا
 • ۱-۵- دلیل استفاده از مریستم در تولید گیاهان عاری از ویروس
 • ۱-۶- اهمیت افزایش درون شیشه‌ای بگونیا
 • ۱-۷- تاریخچه ریزازدیادی بگونیا
 • ۱-۸- عوامل شیمیایی مؤثر در کشت بافت
  ۱-۸-۱- منبع کربن
  ۱-۸-۲- مواد معدنی محیط کشت
  ۱-۸-۳- تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی
         ۱-۸-۳-۱- اکسین
         ۱-۸-۳-۲- سیتوکینین
  ۱-۸-۴- ویتامین ها
  ۱-۸-۵- اتیلن
  ۱-۸-۶- آگار
  ۱-۸-۷- آب
 • ۱-۹- عوامل فیزیکی مؤثر درپرآوری شاخساره
  ۱-۹-۱- نور
  ۱-۹-۲- دما
  ۱-۹-۳- PH
  ۱-۹-۴- رطوبت
  ۱-۹-۵- اکسیژن
  ۱-۹-۶- دی‌اکسیدکربن
 • ۱-۱۰- تهیه ریزنمونه
        ۱-۱۰-۱- سن ریزنمونه
        ۱-۱۰-۲- شرایط رشد
        ۱-۱۰-۳- اندازه ریزنمونه
 • ۱-۱۱- محیط کشت
 • ۱-۱۲- ضدعفونی
        ۱-۱۲-۱- منابع آلودگی
        ۱-۱۲-۲- ضدعفونی نمونه
        ۱-۱۲-۳- ترکیبات ضدعفونی‌کننده
               ۱-۱۲-۳-۱- الکل (اتانول)
               ۱-۱۲-۳-۲- هیپوکلریت‌سدیم(وایتکس)
               ۱-۱۲-۳-۳- هیپوکلریت‌کلسیم
               ۱-۱۲-۳-۴- کلریدجیوه
               ۱-۱۲-۳-۵- آب ‌اکسیژنه
               ۱-۱۲-۳-۶- آنتی‌بیوتیک‌ها
         ۱-۱۲-۴- ضدعفونی محیط کشت

فصل دوم: مواد و روش ها

 • ۲-۱- موادگیاهی
 • ۲-۲- مواد شیمیایی
 • ۲-۳- وسایل وتجهیزات مورد نیاز
 • ۲-۴- تهیه محلول های غذایی پایه
  ۲-۴-۱- تهیه محلول غذایی پایه از عناصر پرمصرف
  ۲-۴-۲- تهیه محلول غذایی پایه از عناصر کم‌مصرف
  ۲-۴-۳- تهیه محلول پایه آهن
  ۲-۴-۴- تهیه محلول پایه ویتامین‌ها
  ۲-۴-۵- تهیه محلول پایه تنظیم‌کننده های رشد
 • ۲-۵- تهیه محیط کشت
  ۲-۵-۱- توزیع محیط کشت
 • ۲-۶- ضدعفونی محلول‌ها و لوازم
 • ۲-۷- تهیه ریزنمونه های گیاهی،شستشو و ضدعفونی آنها
  ۲-۷-۱- تهیه ریزنمونه از گیاه مادری
  ۲-۷-۲- ضدعفونی نمونه‌ها خارج از لامین ایرفلو
  ۲-۷-۳- ضدعفونی نمونه‌ها زیر لامین ایرفلو
 • ۲-۸- کشت و استقرار ریزنمونه
 • ۲-۹- واکشت
 • ۲-۱۰- نحوه اندازه گیری برخی صفات کمی
  ۲-۱۰-۱- تعداد برگ تولید‌شده
  ۲-۱۰-۲- میزان پرآوری
  ۲-۱۰-۳- تعداد ریشه
  ۲-۱۰-۴- طول ریشه
  ۲-۱۰-۵- وزن تر نمونه
  ۲-۱۰-۶- وزن خشک نمونه
 • ۲-۱۱- طرح آماری و تجزیه داده‌ها

فصل سوم: نتایج

 • ۳-۱- بررسی اثر روشهای مختلف ضدعفونی
  ۳-۱-۱- اثر متقابل غلظت و زمان بر تعداد ریزنمونه زنده
  ۳-۱-۲- اثر متقابل غلظت و زمان بر تعداد ریزنمونه غیرزنده
  ۳-۱-۳- اثر متقابل غلظت و زمان بر تعداد ریزنمونه آلوده
  ۳-۱-۴- اثر متقابل غلظت و زمان بر تعداد ریزنمونه قارچی
 • ۳-۲- اثر تیمارهای مختلف هورمونی بر میزان شاخه‌زایی
 • ۳-۳- اثر تیمارهای مختلف هورمونی بر وزن‌تر
 • ۳-۴- اثر تیمارهای مختلف هورمونی بر وزن خشک
 • ۳-۵- اثر تیمارهای مختلف هورمونی بر تعداد ریشه
 • ۳-۶- اثر تیمارهای مختلف هورمونی بر طول ریشه

فصل چهارم: بحث

 • ۴-۱- تهیه ریزنمونه
 • ۴-۲- ضدعفونی ریزنمونه
 • ۴-۳- واکشت
 • ۴-۴- بررسی تاثیر محیط کشت مورد استفاده
 • ۴-۵- پرآوری شاخساره
 • ۴-۶- پرآوری ریشه
 • نتایج کلی
 • پیشنهادات

فصل پنجم: منابع

 • چکیده انگلیسی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: