دانلود پروژه بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

دانلود پروژه بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

دانلود پروژه بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

فناوری ارتباطات و اطلاعات، بیش از هر چیز یک دیدگاه است که نگرش مدیران را به منصه قضاوت بگذارد. بنابراین باید در جهت تغییر نگاه سنتی به آموزش، قبل از اجرای هر طرحی، اقدام کرد، و این تغییر نگرش درهمه کشورها، وجه مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به کار گیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد های آموزشی در جهان، زمینه  شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند. اما همیشه محدودیت های موجود باعث می شود که اهداف به درستی اجرا نشوند و منجر به شکست شوند. به دلیل مشکالاتی که در اجرای طرح مدارس هوشمند وجود دارد استفاده از یک روش مناسب آماری که همه جانبه نگر باشد نسبت به سایر عوامل در شناسایی عواملی که بیشترین تاثیر را دارند می تواند مناسب باشد. به دلیل ویژگی خوب روش معادلات ساختاری از این روش در این پژوهش استفاده شده است. همچنین مهمترین بحث دیگر که باید توجه ویژه ای به آن شود عامل انگیزش است که باید شناسایی عوامل آن را به عنوان یکی از اولیت های کاری هر نظام آموزشی در دانش آموزان خود باشد.

کلمات کلیدی: مدارس هوشمند، انگیزش پیشرفت، معادلات ساختاری

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
  • ۱-۱ مقدمه
  • ۱-۲ طرح موضوع
   • ۱-۲-۱ مشکلات اجرای طرح
   • ۱-۲-۲ سیاست‌ها
  • ۱-۳ اهمیت و ضرورت
  • ۱-۴ روش پژوهش
  • ۱-۵ محدودیت های پژوهش
  • ۱-۶ مفروضات پژوهش
  • ۱-۷ تعریف متغیرها
   • ۱-۷-۱ مدرسه هوشمند
   • ۱-۷-۲ مدل سازی معادلات ساختاری
   • ۱-۷-۳ متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده
   • ۱-۷-۴ طراحی یک مدل معادلات ساختاری
  • ۱-۸ الگوی مفهومی
   • ۱-۸-۱ محیط یاد دهی–یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای
   • ۱-۸-۲ زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات
   • ۱-۸-۳ مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه ی رایانه ای
   • ۱-۸-۴ برخوردای از معالمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات
   • ۱-۸-۵ ارتباط یکپاچه ی رایانه ای با مدارس دیگر
  • ۱-۹ اهداف پژوهش
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
  • ۲-۱ مقدمه
  • ۲-۲ تعریف مدرسه هوشمند
  • ۲-۳ اسناد پشتیبان
   • ۲-۳-۱ سند چشم انداز۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران
   • ۲-۳-۲ برنامه پنجم توسعه
   • ۲-۳-۳ سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش
   • ۲-۳-۴ سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور
   • ۲-۳-۵ نقشه جامع علمی کشور
  • ۲-۴ شکل گیری آموزش الکترونیک
  • ۲-۵ هوشمندسازی مدارس در جهان
  • ۲-۶ هوشمندسازی مدارس در ایران
  • ۲-۷ تأثیر انگیزش بر فرآیند یاگیری و پیشرفت تحصیلی
   • ۲-۷-۱ اهمیت انگیزش
   • ۲-۷-۲ تاریخچه انگیزش
   • ۲-۷-۳ تأثیرانگیزش در یادگیری و پیشرفت تحصیلی
  • ۲-۸ تقابل انگیزش پیشرفت و مدارس هوشمند
  • ۲-۹ جمع بندی و نتیجه گیری
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  • ۳-۱ روش انجام پژوهش
   • ۳-۱-۱ روش تحقیق
   • ۳-۱-۲ جامعه آماری
   • ۳-۱-۳ نمونه و روش های نمونه گیری
   • ۳-۱-۴ شناسایی متغیرها
   • ۳-۱-۵ ابزار جمع آوری داده ها
   • ۳-۱-۶ روایی و پایایی ابزار سنجش
   • ۳-۱-۷ فرضیه های آماری
  • ۳-۲ روش های آماری
   • ۳-۲-۱ متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده
   • ۳-۲-۲ بار عاملی
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  • ۴-۱ مقدمه
  • ۴-۲ سیمای آزمودنی (آمار توصیفی)
  • ۴-۳ جنسیت
  • ۴-۴ سابقه کار
  • ۴-۵ سطح تحصیلات
  • ۴-۶ آمار استنباطی
   • ۴-۶-۱ بررسی فرضیات مدل
   • ۴-۶-۲ اعتبار مدل
   • ۴-۶-۳ فرضیات پژوهش
 • فصل پنجم: نتایج و یافته های پژوهش
  • ۵-۱ مرور کلی تحقیق
 • فهرست اشکال
  • شکل ‏2‑۱ : سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند
   • شکل ‏2‑۲: چار چوب مفهومی پژوهش
   • شکل ‏2‑۳ : روش اجرای پژوهش
   • شکل ‏2‑۴: نمایش یک مدل معادلات ساختاری
   • شکل ‏2‑۵ : مدل مفهومی مدرسه هوشمند
  • شکل ‏2‑۱ : آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها- تیرماه ۹۰
  • شکل ‏3‑۱ : خوشه ها برای انجام نمونه گیری خوشه بندی
   • شکل ‏3‑۲ : نمایش مدل مفهومی پژوهش
  • شکل ‏4‑۱ : نمایش مدل با ضریب های استاندارد مربوط به هر پارامتر
 • منابع و مآخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: