دانلود پروژه بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

دانلود پروژه بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

دانلود پروژه بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین در شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۲ انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زوجین شهر بندرعباس است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۰۰ نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر میدانی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که نتایج آن ها به شرح ذیل می باشد: بین جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی در بین زوجین رابطه وجود دارد و مولفه‌های جهت گیری مذهبی می توانند روی هم رفته تقریباً ۳۲٫۶% از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین نمایند. بین جهت گیری مذهبی با الگوهای ارتباطی در بین زوجین رابطه وجود دارد و مولفه های  جهت گیری مذهبی می‌توانند روی هم رفته تقریباً ۳۱٫۱% از واریانس الگوهای ارتباطی را تبیین نمایند. بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی در بین زوجین رابطه وجود دارد و مولفه های  الگوهای ارتباطی، می توانند روی هم رفته تقریباً ۵۰٫۱% از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین نمایند.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: