دانلود پروژه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکت ها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیم های آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روش های تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی) و وام (وام بلند مدت ووام کوتاه مدت) بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائی ها، بدهی بلند مدت به کل دارائی ها،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته و نمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند.
برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورت های مالی حسابرسی شده بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ موجود در نرم افزار ره آوردو آزمون های آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (توزیع t) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکت هایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکت هایی که از وام استفاده نموده اند،بر بازده واقعی سهام شرکت ها  تاثیر مثبت دارند .

 

» فهرست  مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع
 • فرضیه های تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • ساختار کلی تحقیق
 • تعریف واژه ها

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: روشهای تامین مالی

 • تاریخچه
 • شیوه های تامین مالی
  روش های متداول برای تامین مالی
  تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • وام های بلند مدت
  ویژگی های وام های بلند مدت
  مزایای وام های بلند مدت
  معایب وام های بلند مدت
 • سهام ممتاز
  ویژگی های سهام ممتاز
  انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
  مزایای انتشار سهام ممتاز
  معایب انتشار سهام ممتاز
 • سهام عادی
  ویژگی های سهام عادی
  انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
  مزایای انتشار سهام عادی
  معایب انتشار سهام عادی
 • اختیار خرید سهام
  ویژگی های اختیار خرید سهام عادی
  مزایای اختیار خرید سهام
  معایب اختیار خرید سهام
 • سهام عادی
  ویژگی های عمومی سهام عادی
  نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکت ها
  نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکت ها
 • سودهای توزیع نشده شرکت
 • سود انباشته
  مزایای استفاده از سود انباشته
  معایب استفاده از سود انباشته
 • روش های متداول برای ارزیابی سهم سود شرکت ها
 • سود سهمی
 • اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵
 • بازده سهام

بخش دوم: هزینه های تامین مالی

 • هزینه سرمایه
  محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
 • مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری
 • معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری
 • معایب استفاده ارزش بازار
 • نظریه های ساختار سرمایه
 • مفروضات CAPM
 • نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت
  موسسات درحال رشد
  موسسات در حال افول
  موسسات در حال بلوغ
 • تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست)
 • عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود

بخش سوم: تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکت ها

 • تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزشهای شرکت ها
 • تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکت ها
 • تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکت ها
 • تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکت ها
 • اهرام مالی
 • سیات تقسیم سود و ارزش شرکت
 • اصول اساسی حاکم بر تحقیق
 • اثر سیاست تقسیم سود
 • سودآوری و ارزش شرکت
 • رشد تقسیم سود و رشد سودآوری

بخش چهارم:‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج)

 • تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
 • تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران

فصل سوم :  متدولوژی تحقیق

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیک
 • آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر)
 • آزمون K-S

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق

 • مقدمه
 • آزمون فرضیه ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • مقدمه
 • نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 • نتیجه گیری کلی
 • پیشنهادت تحقیق
 • پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 • پیشنهادات آتی
 • محدودیت های تحقیق

منابع و مآخذ
ضمائم و پیوست ها 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: