دانلود پروژه بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راه های بهینه کردن آن

دانلود پروژه بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راه های بهینه کردن آن

دانلود پروژه بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راه های بهینه کردن آن

این پژوهش به "بررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راه های بهینه کردن ترکیب منابع آن" پرداخته است. باتوجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی در این زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن، لزوم توجه به این مقوله در بانک ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت مقوله ساختار سرمایه در بانک، این پژوهش درصدد تعیین جایگاه هرنوع ازمنابع درتامین مالی بانک می‌باشد.
در جهت رسیدن به این اهداف، ساختار سرمایه بانک ملت در یک دوره ده ساله (۱۳۷۲تا۱۳۸۱) مورد بررسی قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورت های مالی بانک استخراج گردید. برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه از معیارهای هزینه سرمایه و مقررات مربوط به سرمایه استفاده شده است. بمنظور محاسبه هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها، نرخ های تخصیص هزینه های غیرعملیاتی به سپرده ها مشخص و سپس هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها و سرانجام هزینه کل سپرده ها محاسبه گردید. پس از محاسبه هزینه هر یک از اقلام سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه بانک برای سالهای۱۳۷۲-۱۳۸۱ محاسبه شد.
فرضیه اصلی تحقیق به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه بانک دلالت دارد که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله:از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسکدار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند‌مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) برای سال ۱۳۸۱موردبررسی قرارگرفت.

در پایان این پروژه نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ملت و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

 

» فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق

 • مقدمه
 • بیان مسئله تحقیق
 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • روش تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • قلمرو تحقیق
 • جامعه آماری
 • تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 • پیشینه تحقیق
 • تاریخچه بانک ملت
 • منابع تامین مالی بانکها در ایران
 • روش های تامین مالی در شرکت ها
 • ساختار سرمایه
 • نظریه های مربوط به ساختار سرمایه
 • انواع ساختار سرمایه
 • اهمیت سرمایه
 • عوامل مرتبط با ساختار سرمایه
 • هزینه سرمایه
 • هزینه حقوق صاحبان سهام
 • هزینه بدهی
 • هزینه سرمایه در شرکت ها
 • هزینه سرمایه در بانک ها
 • هزینه سرمایه
 • ساختار سرمایه بهینه
 • عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه
 • ساختار سرمایه بانک ها
 • اقلام ساختار سرمایه بانک ها
 • ساختار مطلوب سرمایه بانک

فصل سوم: روش تحقیق

 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • ابزارهای پژوهش
 • توصیف متغیرها
 • جامعه آماری
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • محدودیت های تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 • مقدمه
 • بررسی ساختار سرمایه
 • محاسبه هزینه سرمایه
 • محاسبه هزینه سپرده
 • محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری
 • محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام
 • محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
 • آزمون فرضیات
 • بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

 • مقدمه
 • خلاصه و نتیجه گیری
 • بیان مساله تحقیق
 • ضرورت و اهمیت موضوع
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • روش تحقیق
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
 • آزمون فرضیات
 • پیشنهادات
 • پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی
 • پیشنهادات برای تحقیقات آتی

فهرست منابع
ضمائم

 • پیوست شماره ۱
 • پیوست شماره ۲
 • پیوست شماره ۳    

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: