دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی

دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی

دانلود پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی

کلیدهای فشار قوی تنها یک وسیله ارتباط برقرار کردن بین مولد ها و ترانسفورمانورها و مصرف کننده ها و سیم های انتقال انرژی و یا جداکردن آنها از یکدیگر نیستند، بلکه حفاظت دستگاه ها و وسائل و سیستم های الکتریکی را در مقابل جریان زیاد، بار زیاد و یا جریان اتصال زمین بر عهده دارند.

در این پروژه پیرامون کلید های فشار قوی و جایگاه آنها در صنعت برق بحث شده است که در ابتدا در یک مقدمه خلاصه ای در مورد کلید ها توضیح داده شده است .

پروژه بررسی عملکرد کلید های قدرت در پست های فشار قوی در فصل اول نگاهی گذرا به تولید و انتقال انرژی داشته و در آن انواع انرژی ، منابع انرژی ، روش های تبدیل انرژی های دیگر به انرژی الکتریکی ، انواع نیروگاه ها ، انتقال انرژی الکتریکی و پست های انتقال مورد بررسی قرار داده شده است تا جایگاه کلیدها در این چرخه مشخص شود.
در فصل دوم به بررسی اهمیت و نقش کلید های فشار قوی در شبکه های انتقال انرژی و بررسی نحوه عملکرد آنها و اهمیت سرعت عمل و دقت و مدت کار آنها و مشکلاتی که در اثر عدم قطع به موقع آنها به وجود می آید پرداخته شده است.
فصل سوم و چهارم بحث را به صورت تخصصی تر روی کلیدها متمرکز کرده و در مورد جرقه در کلید ها که اساسی ترین مشکل آنهاست توضیحاتی داده و در ادامه به بحث در مورد کلید های فشار قوی و تقسیم بندی آنها ، انواع و موارد استفاده آنها پرداخته شده است.
فصل پنجم این پروژه انواع، تقسیم بندی، طرز کار و ساختمان کلیدهای قدرت می پردازد و در پایان پروژه نحوه انتخاب یک کلید قدرت متناسب با محیط، مکان ولتاژ و جریان خاص را مورد بررسی قرار می دهد.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول

 • مقدمه
 • نیاز به انرژی

فصل دوم

 • کلید های فشار قوی و نقش آنها در انرژی الکتریکی
 • کلید های فشار قوی و جدا کننده ها
 • نقش کلید های فشار قوی در شبکه
 • اهمیت سرعت عمل در کار کلید های فشار قوی
 • قطع به موقع کلید ها
 • عدم قطع بجای کلیدها Breaker Failure

فصل سوم

 • جرقه در کلید های فشار قوی
 • جرقه مشکل اساسی در کلید ها
 • کلید های فشار قوی
 • کلید بدون بار یا سکسیونر
 • سکسیونر تیغه ای
 • سکسیونر کشویی
 • سکسیونر دورانی
 • سکسیونر قیچی ای
 • انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات
 • مورد استعمال سکسیونر قابل قطع زیر بار
 • کلید قدرت یا دژنکتور

فصل چهارم

 • حالت گذرا در کلید های فشار قوی
 • حالت گذرای عادی
 • حالت گذرای غیر عادی
 • عوامل موثر در انتخاب کلید های قدرت

فصل پنجم

 • انواع کلید های قدرت
 • مشخصات الکتریکی گاز SF6
 • اصول ساختمان کلید های گازی یا SF6

فصل ششم

 • انتخاب کلید های قدرت در سیستم توزیع
 • نتیجه گیری

منابع و ماخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: