دانلود پروژه بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی بانک ملی

دانلود پروژه بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی بانک ملی

دانلود پروژه بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی بانک ملی

دانستن جایگاه استراتژیک و اینکه الان کجایم؛ لازمه جهت گیری آینده است، زیرا برای اینکه تصمیم بگیریم باید کجا برویم، ابتدا باید ببینیم کجا هستین. صنعت بانکداری یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار کشور است. بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بانک های بزرگ و قدیمی کشور؛ جایگاه مهمی در این صنعت دارد. هدف این پژوهش بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی بانک ملی شهرستان لار است. بر این اساس، در این پژوهشاز مدل تجزیه و تحلیل سوات به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای پیش­روی بانک ملی لارستان و از روش کارت امتیازی متوازن برای ترسیم نقشه استراتژی استفاده شده است.

نمونه آماری پژوهش شامل ۵۰ نفر از مدیران، رئیسان و کارکنان شعب مختلف بانک ملی شهرستان لار است که مراحل مختلف (SWOT و BSC) از آنها استفاده شده است. طبق نتایج موقعیت استراتژیک بانک ملی شهرستان در موقعیت محافظه­کارانه قرار دارد. در مرحله بعد نقشه استراتژی بانک ترسیم شد. در انتها نیز با بهره گیری از نتایج دو مرحله قبل، پیشنهادات و راه­کارهای اجرایی ارائه شد.

 

» فهرست مطالب

فصل یکم: کلیات تحقیق

 • ۱-۱ مقدمه
 • ۱-۲ بیان مسئله
 • ۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
 • ۱-۴ اهداف پژوهش
 • ۱-۵ پرسش های پژوهش
 • ۱-۶ روش پژوهش
 • ۱-۷ تعریف مفاهیم و واژگان پژوهش

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 • ۲-۱ مقدمه
 • ۲-۲ بخش اول: استراتژی
  • ۲-۲-۱ تاریخچه استراتژی
  • ۲-۲-۲ تعریف استراتژی
  • ۲-۲-۳ ماهیت استراتژی
  • ۲-۲-۴ سطوح استراتژی
  • ۲-۲-۵ مزایا و معایب استراتژی
  • ۲-۲-۶ مدیریت استراتژیک
  • ۲-۲-۷ مزایای مدیریت استراتژیک
  • ۲-۲-۸ مکاتب مدیریت استراتژیک
  • ۲-۲-۹ برنامه ریزی استراتژیک
  • ۲-۲-۱۰ ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک
  • ۲-۲-۱۱ انواع استراتژی
  • ۲-۲-۱۲ مدل چرخه تغییر استراتژی برایسون
  • ۲-۲-۱۳ معرفی روش سوات (SWOT)
  • ۲-۲-۱۴ معرفی روش کارت امتیازی متوازن
 • ۲-۳ برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای عمومی و خدماتی
  • ۲-۳-۱ اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها
  • ۲-۲-۱ برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی و خدماتی
 • ۲-۴ پیشینه پژوهش

فصل سوم: روششناسی پژوهش

 • ۳-۱ مقدمه
 • ۳-۲ روش پژوهش
 • ۳-۳ جامعه آماری
 • ۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه
 • ۳-۵ روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
 • ۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
 • ۳-۷ روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات
  • ۳-۷-۱ معرفی روش سوات (SWOT)
  • ۳-۷-۲ روش کارت امتیازی متوازن

فصل چهارم: یافته های تحقیق

 • ۴-۱ مقدمه
 • ۴-۲ آمار توصیفی
 • ۴-۳ نتایج تحلیل سوات
  • ۴-۳-۱ شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید
  • ۴-۳-۲ تعیین موقعیت استراتژیک بانک ملی لار
  • ۴-۳-۳ تحلیل موقعیت استراتژیک بانک ملی شهرستان لار
 • ۴-۴ ترسیم نقشه استراتژی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

 • ۵-۱ مقدمه
 • ۵-۲ بحث و نتیجهگیری درخصوص نتایج
 • ۵-۳ پیشنهادات در رابطه با نتایج پژوهش
 • ۵-۴ پیشنهادات برای پژوهشهای آتی

منابع

پیوست ها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: